–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

DANH MỤC THỜI PHÁP CỦA THẦY DI NHƯ TRÊN YOUTUBE VỪA THỰC HIỆN

Viện Hộ Đạo Trung Ương Hải Ngoại thực hiện tất cả video thời pháp của Thầy Di Như, 14-03-2019.

 


 1.  

Bản Thể Tâm

 1.  

Duy Nhất Pháp Môn Như Lai Tạng

 1.  

Nhân Duyên

 1.  

Sanh Tâm Tu Tỏ Tánh

 1.  

Phổ Chiếu Quang Như Lai

 1.  

Pháp Đảnh Như Lai Tạng

 1.  

Vạn Pháp Đồng Y

 1.  

Tự Tánh Tỏ Tánh

 1.  

Tứ Đại Giả Hợp

 1.  

Vô Ngã

 1.  

Trí Tuệ Cứu Cánh

 1.  

Bát Nhã Trí

 1.  

Công Đức Phẩm

 1.  

Vô Thường

 1.  

Nhân Duyên Sanh

 1.  

Phật của Ngũ Ấm Ma

 1.  

Như Lai Pháp

 1.  

Bồ Tát Lãnh Pháp

 1.  

Tánh Chính Tâm

 1.  

Vía A Di Đà Phật 2011

 1.  

Chánh Báo 2016

 1.  

Bổn Lai Diện Mục

 1.  

Nghiệp là Tội Tổ Tông

 1.  

Phật Tri Kiến 2017

 1.  

Vọng Tưởng Vọng Đảo

 1.  

Vu Lan 2017

 1.  

Long Hoa Sấm Nổ 2017

 1.  

Bát Đại Niết Bàn

 1.  

Nghiệp Chủng Chúng Sanh 2013

 1.  

Bồ Tát Pháp

 1.  

Như Lai Thiền 2013

 1.  

Hành Để Đạt 2013

 1.  

Quan Âm Hành Bình Đẳng 2013

 1.  

Dũng Trí

 1.  

Tu với Ma 2013

 1.  

Giác Hoàn Chân Nguyên 2013

 1.  

Linh Ứng Hiện_Bát Đại Niết Bàn 2

 1.  

Cõi Vô Hình

 1.  

Pháp Thân Phật 2013

 1.  

Tu Chứng 2013

 1.  

Tin Vâng Kính 2014

 1.  

Mê Để Ngộ 2014

 1.  

Tu Đạt Chân Pháp

 1.  

Hợp Hóa Sanh Vạn Vật

 1.  

Tôn Chỉ Phật Thừa

 1.  

Chánh Báo Thọ Báo

 1.  

Kinh Nghiệm Như Lai Thiền 1-2014

 1.  

Vọng Tưởng Loạn Tưởng

 1.  

Giải Thoát Tâm

 1.  

Vu Lan Giáp Ngọ 2014

 1.  

Tâm Thông Đạt 2014

 1.  

Định là Phẩm Công Đức

 1.  

Giác Ngộ Phải Giải Nghiệp

 1.  

Giải Khổ 2015

 1.  

Con Đường Giải Thoát 2016

 1.  

Định Tâm 2014

 1.  

Định Hải Nhất Tôn

 1.  

Nhẫn Để Thành Đạt 2014

 1.  

Tương Song 2015

 1.  

Thị Chứng Pháp 2015

 1.  

Pháp Không Thân

 1.  

Hư Không Đại

 1.  

Phổ Chiếu Quang 2015

 1.  

Vu Lan Ất Mùi 2015

 1.  

Ứng Cúng 2015

 1.  

Kim Cang Thân 2015

 1.  

Chứng Ngộ 2016

 1.  

Tập Nhiễm Thọ Chủng 2016

 1.  

Thọ Lãnh Vạn Pháp 2016

 1.  

Giáo Pháp 2016

 1.  

Vu Lan Quý Tỵ 2013

 1.  

12 Lời Nguyện A Di Đà 2017

 1.  

Công và Đức 2018

 1.  

Quan Âm Cứu Khổ 2018

 1.  

Vu Lan Mậu Tuất 2018


 

 

LỜI THƠ PHẬT ĐẠO 1–5

https://www.youtube.com/watch?v=0B9UzA-BbDA

LỜI THƠ PHẬT ĐẠO 6–10

https://www.youtube.com/watch?v=fTNcxiHaOCc

 

Video-001

SỰ KỲ DIỆU THIÊN NIÊN KỶ - toàn tập

https://www.youtube.com/watch?v=Ggp2kNPi_lM

Video-002

LỄ ĐẠI THỌ 80 ĐỨC DI NHƯ BỒ TÁT MA HA TÁT (Las Vegas)

https://www.youtube.com/watch?v=g2rowaeJdDk

Video-003

HÀNH DỤNG NHƯ LAI TẠNG (London)

https://youtu.be/M8f0t9TEXX4

Video-004

P1 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=-TBZI793suI

Video-005

P2 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=8AL-SiI0GYY

Video-006

P3 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=VuJ45bDkn2g

Video-007

P4 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=DUYlHxZJx-s

Video-008

P5 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=sSt7hbTmUBA

Video-009

P6 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=fMQTShjI3X4

Video-010

P7.1 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=kSvcwRmGWuk

Video-011

P7.2 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=HHGLabUL698

Video-012

P8 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

https://www.youtube.com/watch?v=0LF3GiC7ek8