–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

36. Lý Sự Tương Song

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 31031)
36. Lý Sự Tương Song
“Từ khi Thái Tử Tất Đạt Đa thành Phật, kinh điển là một tài liệu quí giá, quí ở nơi nung đúc con người từ nơi mê lầm tác quái trở thành vĩ nhân cao quí sống với nhân loại bình đẳng thân yêu cứu vãn nhân loại vạn vật tránh điều ghét bỏ sát hại lẫn nhau, đồng nương theo tài liệu thực hành lý sự tương song trực giác, gọi là Tri Kiến Giải Thoát.” –T.V.

Từ khi Đức Bổn Sư ra đời khai đạo, chúng sinh từ chỗ vô minh tối tăm trở nên hiền lương, có bậc thiện căn Phước Báo Nhân Thiên, có bậc Thành Thánh, có bậc vĩ nhân Bồ Tát, Thành Phật, thật pháp môn đem lại tình yêu cao quý ngay cả cho tứ loài, loài súc sinh cũng không được giết hại.

lysu_scale_1Lý sự tương song có nghĩa, tạo đạo đức, kết quả tri đạo, thực hành tu tập sửa hết tánh xấu, đố tật xấu làm cho lý sự tương song. Bậc giảng đạo thuyết pháp hay mà tánh không sửa đổi được gọi là lý sự không đồng, kết quả đạo không tri kiến được. Nếu thi hành sửa đổi thân tâm tốt, thì giáo lý hợp với việc làm là một, bậc tu sẽ một lúc đầy đủ theo tần số của mình mà Như Nhiên Trực Giác.

“Hiện nay trên một nghìn năm trăm năm, sự lãnh hội điều hành bị sai lệch, thực tu chưa đầy đủ công năng đúng với tinh hoa Phật Đạo, hiểu biết không đồng khó phát triển, lại thêm vào nơi tài liệu y kinh trở thành giáo điều lạc hướng, dù có kết quả chăng vẫn kết quả nơi nhận định của mỗi bậc tu hành chớ chưa có năng lực trực chứng.” –T.V.

Từ khi Đức Bổn Sư nhập Bát Đại Niết Bàn đến nay đã trên 2500 năm. Trong khoảng 1000 năm đầu Chư Tổ, Chư Bồ Tát còn lưu truyền Chánh Pháp, còn lại 1500 năm sau các bậc tu hướng dẫn chúng sanh dần dần bị sai lệch, không chú trọng sửa tánh, giải nghiệp để hóa giải ma lực, chỉ theo y kinh giảng giải, học nhiều giáo điều cố thủ nên không có tự tánh tỏ tánh, do đó không có năng lực trực giác làm sao chứng ngộ được. Hiểu biết, nhận định qua học hỏi, nghiên cứu chỉ là hiểu biết giả thuyết nó quá xa cách con đường Trực Giác Chứng Ngộ.

“Thật là thuốc hay, linh dược cứu trợ vô cùng tuyệt tác, nhưng chưa biết sử dụng thì sao? Vì nó như thế nên làm cho chúng sanh và Phật Đạo tự mang Mạt Pháp.” –T.V.

Lời vàng quí báu từ nơi Kim Thân của Đức Bổn Sư khai thị đã đem lại lợi ích vô số kể, nhưng đến thời này gọi là thời Mạt Pháp Đức Di Lạc Ngài chứng kiến trên lộ trình hành đạo của Ngài đâu đâu cũng không còn quan tâm đến hóa giải ma nghiệp nữa nên ma lực xâm chiếm tràn lan làm cho Mạt Pháp thịnh hành./-