–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

60. Thời Kỳ Biệt Tôn Vô Thượng Hoá Độ Tối Thượng Thừa

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 30357)
60. Thời Kỳ Biệt Tôn Vô Thượng Hoá Độ Tối Thượng Thừa
• Đối với Bảo Phẩm Kinh Pháp. Đại Bồ Tát thời quá khứ đồng nguyện hộ trì nên chi có một linh động Tối Diệu đáng kể.
• Linh động Tối Diệu ấy thường ứng trực trước giờ phút để giúp đỡ các Bậc tu thiện chí Nhất Tâm tu cầu được như ý nguyện.
• Kinh pháp lại có những nỗi khó khăn nan giải đối với Bậc tu.
• Khi sở đắc Tri Kiến Phật liền diễn giải chủ quán Tam Muội Pháp Môn đến hành thâm đoạt Bát Nhã mà được Phật Tri Kiến.
• Nếu chưa rốt ráo còn mỗi một khởi điểm nào vội thọ Ngã thành Phật liền vương vào Phật Giới Quốc Độ.

–Bảo Phẩm Xuất Thế Chơn Kinh


√ Phật Đạo chỉ có Phật Thừa chứ chẳng có Tam Thừa chi cả. Do tại trình độ nhận lãnh tu chứng không đồng mới có Tam Thừa. –T.V.

Thời Hạ lai này Đức Long Hoa Tăng Chủ Di Lạc Tôn Phật chia Phật Thừa ra hai phần là:

• Nhất Thừa.
• Tối Thượng Thừa.


Chủ yếu của Ngài là minh định Chư Vị Tổ cấp A La Hán tu đến Phật Thừa phải sở đắc xong Vô Thượng Đẳng Chánh Giác còn phải được Phật Hiện Thể chứng minh trở thành Bồ Tát.

Khi đã được chứng minh là Bồ Tát lúc đó mới đúng tinh thần tu tập, tu hành Tối Thượng Thừa.

Do vậy Chư Tổ cấp Tôn Giả, A La Hán đang tu Nhất Thừa tức Phật Thừa chưa hoàn tất tu chứng cũng phải chờ một hay nhiều kiếp được chứng minh mới nhập thể Bồ Tát được, chứ không phải tu Phật Thừa là đã tỏ thông.

Đức Di Lạc Tôn Phật nhắc nhở Chư Tổ tinh tấn tu hành tiếp chứ không dừng trụ Phật trở thành Phật Giới. Vì thời Hạ Kiếp Ngài đã chứng kiến nhiều vị xưng Phật bị an dưỡng Phật Giới thật khó gỡ, uổng phí kiếp tu cho hiện tại và mãi mãi ở vị lai./-