–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

72. Phương Thức Chư Tổ Lập Thiền Tông

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 30332)
72. Phương Thức Chư Tổ Lập Thiền Tông
"Các Tổ về Thiền Tông có 28 Vị, còn ngoài ra các Bậc Giác Ngộ khác chưa kể được. Thiền Tông thời các Vua Chúa Đinh, Lê, Lý, Trần ở Việt Nam rất thịnh hành.

Theo tinh thần của Thiền Tông các Tổ chỉ đạo cho hành giả phải Tín Hạnh Nguyện cùng với Định Tuệ là nòng cốt Thiền Tông. Nếu chưa có hai Bổn Nguyện đó xem như bất thành Thiền Giả.”
–T.V.

Hai mươi tám vị đây là các vị Tổ từ thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền từ thời Tổ Ma Ha Ca Diếp đến tổ thứ 28.

Đến thời Hạ Lai Mạt Pháp năm 1956 Đức Di Lạc Tôn Phật chú trọng về Thiền Tôn. Đến năm 1965 theo sự đòi hỏi của nhiều Chân Phật Tử, Ngài mới quyết định thành lập Pháp Tạng Thiền Tôn. Sau được hợp thức hóa lấy danh hiệu Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam. Tính đến năm 1975, có 3.000 Chân Phật Tử nhưng cơ sở Thiền Đường chưa có, những Chân Phật Tử có nhà được mượn tạm làm nơi Đạo Tràng từ Trung Ương đến các Tỉnh trong miền Nam. Khi hành lễ mặc áo màu vàng như Thiên Thừa, ngày thường vẫn ăn mặc như thế gian để sinh sống làm ăn.

Ngài dụng Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác. Và thành lập Tứ Chúng như sau:

Tín đồ Đạo Chúng: Là những vị mới vào Nhập Đạo, sau đó được xem xét thích hợp với chúng nào thì xác nhập vào chúng đó.

Trưởng Giả Chúng: Chăm sóc Đạo Tràng, hương đăng cúng dường, xây dựng.

Hộ Pháp Chúng: Thuyết pháp, chăm lo việc hành Đạo.

Thị Giả Chúng: Hầu cận bên Đức Tăng Chủ./-