–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

Chương VI: TÔN Giả Cúng Dường

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 37724)
Chương VI: TÔN Giả Cúng Dường
Sau 37 năm khai Đạo, Đức Di Lạc Tôn Phật đã tuyên ngôn đào tạo được Hàng Thánh Chúng gồm Hộ Pháp, Tôn Giả, Bồ Tát thay nhau làm Tổ đặng xây dựng Chánh Pháp đem đến con đường giải quyết sanh tử luân hồi cho nhân sinh.

Tôi nghe như vầy: “Ba mươi sáu vị Tổ đây chính thật chỉ có vài vị chính cùng dòng tu giác ngộ, giác ngộ rốt ráo được chứng minh lai trần lên xuống tiếp nối nhiều lần thay nhau làm Tổ chứ không phải chân tử nào ngoài dòng sẽ vào làm Tổ được.” –T.V.

Hiện tại, Di Như Bồ Tát là Vị Tổ Thứ Nhất. Và tiếp tục cứ 20 năm một lần hay lâu hơn nữa sẽ có một vị Hộ Pháp hay một Tôn Giả lần lượt Giác Ngộ, hoặc Đại Ngộ đến Liễu Ngộ tiếp nối được truyền trao làm Tổ kế tiếp lập đời Hiền Kiếp. Chư Tổ giác cấp Thánh Hiền Hạnh Nguyện cúng dường báo ân Đức Thế Tôn Di Lạc cùng Chư Phật Mười Phương đặng tiếp tục hồi hướng quyết tâm cầu Chánh Giác.

Có một số Tín chúng phát nguyện viết thư trình, Ngài Ấn ký nên những vị này lầm tưởng mình là Bồ Tát... Điều này không đúng. Phải mất nhiều kiếp nữa Hạnh Nguyện đến khi được Vị Phật Hiện Thể chứng minh cho mới đúng. Ngài còn bảo rằng tự Ngài thấy đến trình độ tu chứng cấp nào Ngài ban hành lệnh ký và đóng dấu Tăng Chủ chứng minh mới đúng là Tôn Giả, là Bồ Tát./-