–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

11. TỰ HOAN HỶ TÁN THÁN

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14537)
11. TỰ HOAN HỶ TÁN THÁN
Hôm nay ngày rằm tháng tư năm Giáp Dần, lúc 9 giờ 30, tôi về đảnh lễ ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ tại trước Chánh Điện. Sự hiện diện có ông Pháp Bang và ông Phan Thông đang ngồi một bên. ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ ngồi uống trà nơi chõng vải, Ngài gọi tôi lấy giấy bút để chép Giáo Ngôn về vấn đề Tự Hoan Hỷ và Tán Thán Công Đức. Ngài dạy:

–Này ông Tạng Nguyên, bậc tu hành không có gì sung sướng nhất bằng Tự Hoan Hỷ và Tán Thán công Đức là sung sướng nhất, bậc ấy đã được phá mê chấp đương nhiên lãnh lấy Pháp của Như Lai để tự giác mà Tán Thán công Đức, bậc ấy dùng trí tuệ soi khắp nghiệp căn mê chấp, khi phá được mê chấp hoan hỷ tán thán Công Đức thì ông cũng nên biết bậc ấy đã từng gặp Phật, Bậc ấy đã từng lập Hạnh Nguyện: Như Lai Vô Biên thề Nguyện Sự nên mới có thể phá vô minh.

Lúc bấy giờ Ngài nói xong, Ngài trầm ngâm suy ngẫm, tất cả bên ngoài đều im lặng có một vẻ kỳ diệu vô kể. Ngài dạy:

–Ông cũng nên biết, những bậc tu muốn thành công theo sở nguyện, tôi không còn mơ ước gì hơn là bậc ấy nắm hai yếu tố quyết định sẽ đi đến Tri kiến giải thoát?

Thế nào là hai yếu tố quyết định đi đến Tri kiến Giải Thoát?

Yếu tố thứ nhất là kiểm điểm để sửa tánh, sửa các đố tật xấu xa cốt yếu gây dựng cơ bản Đạo Đức, đó chính là một yếu tố thành tựu Công Đức trùm khắp. Còn Trí Tuệ thì hãy phá mê chấp để được liên hoàn Đức Trí đồng song, Tướng Tánh duy nhất.

Tôi còn nhớ một thuở có một vị Bồ Tát bạch với ĐỨC THẾ TÔN: Con rất sung sướng trong thời nầy con gặp được ĐỨC THẾ TÔN là Bậc VÔ THƯỢNG TOÀN GIÁC, là Bậc CHÂN TÔN TỐI THƯỢNG. Nói xong vị Bồ Tát đảnh lễ tán thán ngồi lại một bên. ĐỨC THẾ TÔN mới dạy rằng:

–Nếu hiện tại ông biết TA là bậc TỐI THƯỢNG, thì đương nhiên ông phải biết quá khứ trên 3 đời Phật, Vị Lai ông phải đoạt đến mức Tối Thượng. Vị Bồ Tát thưa thỉnh:


Bạch ĐỨC THẾ TÔN: Chính con không biết quá khứ, không biết Ba đời Phật, con chỉ biết hiện tại ĐỨC THẾ TÔN dạy con gạt trừ đố tật để tạo Đức, phá mê chấp, tu tập trong hai môn Đức Trí đồng song đưa đến vị lai hoàn mỹ, đương nhiên con nhìn thấy đường dây VÔ THƯỢNG, thành thử con tự hoan hỷ xưng tán Ngài. ĐỨC THẾ TÔN ngài nói: Đúng nó như vậy, đúng nó như vậy! ông cũng nên biết ba đời Phật cùng hiện tại TA đây, nó có bốn tướng để xưng tán kể từ phàm phu đến Vô Thượng, tùy cấp bậc sở chứng mà xưng tán, tùy hiểu biết thọ lãnh Giáo Pháp mà xưng tán, từ nhìn vào con đường Hạnh Nguyện của kẻ dưới mà xưng tán bậc trên, vì đã bước qua nhịp cầu tỏ giác.


Ông cũng nên biết bốn tướng xưng tán:


• Một là xưng tán của phàm phu nhân thế: nếu phàm phu nhân thế hiếu thuận, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đầy đủ thì được phàm phu xưng tán.

Bằng quảng đại quang minh giúp người rộng rãi, tánh tình không nóng giận thì Chư Thiên xưng tán, khi đã được Chư Thiên xưng tán thì bậc ấy, ông cũng nên biết qua khỏi mười nạn đâm chém, nhai nuốt, đói khát... được tiêu trừ. Đối với TA cũng nhìn nhận bậc ấy Đức độ kha khá.

Nếu bậc thi hành được Lục Ba La Mật, Hạnh Nguyện thù thắng, làm những điều khó làm mà làm được, khó nghe mà nghe được, khó biết mà biết được, Tâm rỗng rang mong làm lợi cho người hơn là lợi cho mình, bậc như vậy được Bồ Tát tán thán.

Bằng bậc xây Đức Trí tương song, Tâm không quái ngại và 10 danh hiệu của chư Phật để làm Công Đức Hạnh Nguyện thì ông cũng nên biết bậc nầy đã thành lập PHỔ HIỀN HẠNH, thì được Chư Phật tán thán.

Hôm nay đối với ông Trí Tuệ phá mê chấp, Đức Trí tương song để tỏ biết, để thọ lãnh Pháp Tối Thượng, đó chính là một yếu tố của bậc tu biết cúng dường Tam Thế, biết quý lãnh Chân Tôn Bảo Pháp, TA khá khen.


Lúc bấy giờ ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài hỏi:

–Nếu như bậc có Đức mà không có Trí thì thế nào?

Tôi quỳ xuống thưa thỉnh:

Bạch ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ: Có Đức mà không có Trí thường tạo vô minh, được Phước Báo Nhân Thiên. Ngài gật đầu, Ngài hỏi:

–Nếu bậc có Trí mà không có Đức thì ông nghĩ thế nào?


Tôi liền thưa:

–Bạch ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ: Có Trí mà không Đức thì bị sa vào tà kiến. Từ tà kiến lại tạo vô minh, vô minh thường có duyên khởi ngỡ rằng mình đã Vô Thượng.

ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ gật đầu trầm ngâm, Ngài dạy tiếp:

Giữa thời Hạ Pháp, Tôi muốn đặt viên gạch, viên gạch chắc chắn để xây dựng Chánh Pháp. Vì do sự lầm lẫn thất truyền thành thử tất cả bậc Tín Tâm phải lâm vào con đường nặng nhẹ, do sự nặng nhẹ chênh lệch mà lại thường bị sa vào con đường Tăng Thượng Mạn, Ngoại Giáo. Vì vậy nên Tôi phải chỉ sự quyết định để cho tất cả tu tập dung thông ĐỨC TRÍ vẹn toàn mà được thọ lãnh Chân lý Tri Kiến Giải Thoát.

Ông cũng nên biết, việc nhỏ mà làm không được chu đáo thì chuyện lớn đâu có xong. Chẳng khác nào như ánh trăng tròn trên mặt nước thì đương nhiên giữa Hư Không trăng kia đã tròn. Bằng mặt nước trăng khuyết thì lẽ dĩ nhiên mặt trăng Hư Không phải khuyết, đó là lẽ đương nhiên như vậy. Kẻ thường lâm vào Tà Kiến hay đả phá Đạo Đức chẳng khác nào người mơ ngủ trên cầu tưởng mình được phong quan lãnh chức thì ông cũng nên biết kẻ ấy có được phong quan lãnh chức hay không?

Tôi liền chắp tay thưa thỉnh:

–Bạch Đức Ngài: Có phong quan lãnh chức, nhưng lãnh chức nơi tư tưởng trên cầu, chớ không lãnh chức thực thể.

ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ gật đầu. Ngài dạy tiếp: Nó phải như thế. Đức là mối giềng của Chánh Báo Quốc Độ, còn Trí là đuốc Trí Tuệ để tạo nên Bát Nhã mà thành tựu. Không có Bát Nhã Trí thì thường bị thọ chấp Tiên Thần mà chẳng có Đức, có Trí, đương nhiên Tà Kiến. Bấy nhiêu lời ông chép ghi để thời nầy và thời sau làm tài liệu tu tập.

Đến đây tôi cùng tất cả anh em Tứ Chúng hiện diện đồng vui mừng đảnh lễ ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ, để thọ nhận lời Bảo Pháp Chân Truyền của Đức Ngài. Nguyện cùng nhau nhất tâm tu tập song toàn Đức Trí để báo ân Ngài đồng báo ân Tam thế.

LONG HOA HỘI THƯỢNG

Chân Phật Tử Nguyễn Hữu Lịnh
Pháp Danh: Tạng Nguyên
"Phụng Ghi Để Phổ Truyền"

Ngày 15 tháng 4 năm Giáp Dần