–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

19. NÓI VỀ VẤN ĐỀ PHÁP GIỚI

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14361)
19. NÓI VỀ VẤN ĐỀ PHÁP GIỚI
Lúc bấy giờ vào khoảng 16 giờ chiều ngày mồng một tháng 6 năm Giáp Dần, tại Trung Ương Hội Thượng, tôi đang xem lại hồ sơ nhập đạo của các Tỉnh Hội gửi về, trong lúc ấy đồng có sự hiện diện: ông Pháp Quyên, cô Diệu Hương cùng một vài Tín Chúng. Vừa khi đó, ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ từ Tịnh Thất bước ra Chánh Điện, chúng tôi đồng đứng lên lễ bái, Ngài tiến đến Chánh Điện thắp ba nén hương, Ngài bảo tôi lấy giấy bút để chép thời Giáo Ngôn. Sau khi ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ đã an tọa trên chiếc chõng vải, chúng tôi đồng ngồi lại một bên, trong giây phút yên lặng Ngài nghiêm trang nói:

– Các ông hãy chú ý nghe, hôm nay tôi nói về VẤN ĐỀ PHÁP GIỚI.

Ngài dạy:

Này các ông cũng nên biết, khi trót lầm mê từ Thế Gian Giới đến Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thảy đều bị nơi giới hạn quy định không sai chạy. Vì có quy định giới hạn không sai chạy như thế nên mới mong cầu được Chánh Báo và Chịu Báo từng Cảnh Giới không đồng.

Pháp Giới khi là Chúng Sanh Giới đã Thọ chủng để bị sanh trong bốn loài là Noãn Sanh “loài trứng”, Thai Sanh “loài người”, Hóa Sanh “Tiên, Thần” cùng Thấp Sanh “loài trùng dế”, đều bị nơi quy chế của Pháp Giới, Cảnh Giới. Nếu nói chung là Pháp Giới, nhưng chia riêng trong và ngoài thì nó là Tâm Pháp và Tướng Pháp.


Nơi Tướng Pháp chịu sự nhất định giới hạn, thước tấc, ngang dọc, tốt xấu, cũng như Tướng Pháp thân thể của loài người thì bề cao là một thước bảy mươi lăm phân, chứ không thể mong muốn cho Tướng Pháp cao một thước tám mươi lăm phân hoặc hai thước được.

Về tất cả vật dụng, mỗi mỗi Tướng Pháp hãy đều cân xứng tương song với nhau, đó là lẽ đương nhiên của Tướng Pháp đã bị trong vòng Giới Hạn, quy chế của nó. Vì vậy nên khi bậc tu hành bước vào làm nhà Sư hoặc Thượng Tọa đều có một trạng thái cử chỉ quyết định, nghi luật đứng đắn với một nhà Sư, một Thượng Tọa chứ không thể nào làm cho Tướng Pháp, cấp bậc của mình bị sai chạy. Nếu sai chạy gọi là mất hạnh.

Bằng một giáo sư hay một thương gia hoặc làm một Tri Huyện thì Tướng Pháp phải nghiêm chỉnh đứng đắn với quan cách Tri Huyện, ăn nói cử chỉ đúng với thương gia hay hạnh kiểm như giáo sư. Nếu làm sai Tướng Pháp thì đương nhiên ông giáo sư bị khinh rẽ, ông thương gia bị lỗ lã, ông Tri Huyện bị bất lực trị dân, đó là điều của Tướng Pháp quyết định như thế.

Tướng Pháp là một pháp rất có giá trị cho bậc tu tròn hạnh, rất có giá trị cho lúc Sở Đắc Chân Lý được khang trang. Đối với Tướng Pháp nó ít cần giữa bậc tu trong giai đoạn Phá Nghi Chấp nhưng nó rất cần cho thành tựu Quốc Độ. Tướng Pháp nó cũng gọi là Đạo Hạnh. Nó cũng có thể là Niết Bàn khi mà đối với bậc đã biết dụng.

Còn về phần Tâm Pháp nó vẫn có giới hạn trong một lúc suy nghĩ, trong một khi kiểm điểm từng chặng cá tánh tốt xấu, hư nên, qua các Pháp Giới Nghi Chấp. Nó thuộc về Trí Tuệ, nó chẳng khác nào một con chim én kia bay trên đám rừng, qua từng Pháp Giới, tất cả và tất cả Tâm Pháp nó di chuyển cùng khắp Tướng Pháp và Pháp Giới, nhưng nó phải có mục đích qua từng Pháp Giới để tỏ soi thật biết không an trụ Pháp Giới mà Giác Ngộ.

Khi Tâm Pháp nó bị đóng khuôn vào Pháp Giới thì nó thọ chấp. Lúc nó soi biết khắp từng Pháp Giới để viên thông gọi là Hành Thâm Pháp Giới đến Bát Nhã Trí.

Nếu Tâm Pháp kia nó thọ chấp để an trụ trong một thời gian Ứng Hiện minh định rõ ràng thì lúc bấy giờ nó không còn là Tâm Pháp mà gọi là Tướng Pháp.


Không khác mấy với kẻ dùng Tâm Pháp đang suy nghĩ tính toán xây cất tòa lâu đài. Trong giai đoạn suy nghĩ có thể di chuyển thay đổi Tâm Pháp được, nhưng lúc đã thành tòa lâu đài thì tòa lâu đài kia phải có thước tấc, khuôn khổ ngang dọc, không thể nào thay đổi được. Tâm Pháp chính là một ngọn đuốc để lướt qua từng Pháp Giới Cảnh Giới.

Tướng Pháp bị cố định quyết định đương nhiên thành Pháp giới.


Đến đây ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ ngừng lại trong giây lát, Ngài châm thuốc hút... Lúc ấy, ông Tôn Giả Pháp Khả cũng vừa bước vào, lễ bái Ngài, đồng ngồi lại một bên. Trong giây lát Ngài nhìn chúng tôi và nói tiếp:

Này các ông, đối với các ông trót đã lầm mê bị làm Chúng Sanh Giới, ngày hôm nay tu tập chủ yếu mong cầu làm sao được Tri Kiến Giải Thoát.

Bậc tu Tri Kiến Giải Thoát thì nên dùng Tâm Pháp để đào sâu tỏ biết các Pháp Giới của các ông đang lầm và nhiều kẻ bị lầm. Chẳng khác nào con chim én kia nó bay khắp trong khu rừng, qua suối, qua đèo, để nó thật biết suối đèo; qua từng lớp chim đang nằm trong Pháp Giới, cốt yếu chim én khỏi an trụ trong khu rừng để làm chủ Pháp Giới mà trở về với hướng của nó.

Các ông cũng nên biết, Tâm Pháp đối với bậc tu hành có quyền suy nghĩ vượt tầm các Pháp Giới, nó có quyền định đọat tất cả Chân Thiện Mỹ hoàn lai cho nó.


Tâm Pháp biết sử dụng thì gọi là tỏ tánh. Khi tỏ tánh thì Tướng Pháp kia nó nằm trong Đức Trí. Khi nó nằm trong Đức Trí nó không vướng mắc trong Pháp Giới. Vì sao nó lại không vướng Pháp Giới? Vì nhờ Tâm Pháp viên thông để nguyện độ chúng sanh.

• Pháp Giới chính là Chánh Báo Thân Phật.

• Tâm Pháp nó là Pháp Thân Phật.

• Tướng Pháp là Ứng Thân Dụng Độ.

Vì lẽ ấy nên Phật mới dạy Chư Bồ Tát tu tập Hành Thâm Pháp Giới để thâm nhập Pháp Giới, biết chứng bệnh Thọ Chấp của Tiên Thần, các Cảnh Giới, khỏi lầm hết mê, Đức Trí lưỡng toàn mà Giác Ngộ vậy. Đến đây Ngài dứt lời.

Chúng tôi vừa được thọ lãnh thời Giáo Ngôn khai thông Tâm Pháp mà lâu nay có lúc đã từng vượt qua từng Pháp Giới, thông suốt muôn phương, cũng có khi bị vướng mắc trong các pháp giới nhỏ hẹp vì lầm Tướng Pháp.

Hôm nay gặp Đại nhân duyên, Đức Ngài từ bi khai thông cho tất cả các bậc tu cầu đạo Vô Thượng đời này và đời sau suốt thông Tâm Pháp, Tướng Pháp cùng Pháp Giới mà phấn chí vươn lên, vươn lên mãi tỏ soi cùng khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, chẳng chướng ngại với những Pháp Giới nhỏ bé như vi trần vì nó huyển hóa. Cũng không mê luyến tham trước các cảnh giới đầy cám dỗ vì Tướng Pháp Dụng Độ biết đi trong Đạo Hạnh huy hoàng để Hạnh Nguyện độ sanh Hành Thâm Pháp Giới thật biết tỉ mỉ trùm khắp Toàn Giác.

Lúc bấy giờ Thân Tâm chúng tôi nhẹ nhàng an lạc vô biên chưa từng có, như được bay bổng trên không gian bao la rộng rãi. Tâm Pháp vượt tầm Tướng Pháp bé nhỏ của thân Tứ Đại, linh thông cùng khắp, đồng đứng lên nghiêng mình đảnh lễ, tán thán Công Đức Từ Bi vô lượng và cung tiễn ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ trở về Tịnh Thất .

LONG HOA HỘI THƯỢNG

Chân Phật Tử: Hoàng Ngọc Sơn
Pháp Danh: Pháp Tràng
“Phụng ghi để phổ truyền”
Ngày 01 tháng 6 năm Giáp Dần.