–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

6. NÓI VỀ BÁT NHÃ

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 10135)
6. NÓI VỀ BÁT NHÃ
Bát Nhã thì tất cả đều có sẵn. Bát Nhã là gì? Bát Nhã dịch văn tự là Trí Tuệ. Trí Tuệ đều có sẵn không mấy ai chẳng có, nhưng chênh lệch nhau nơi biết dùng rộng rãi thanh cao, chưa biết dùng trở thành vụng về nhỏ nhen đen tối. Do đó mới có Thiểu Trí, Trung Trí và Đại Trí, chớ Trí thì bình đẳng. Các bậc Tu Hành nhiếp thu các Trí làm cho Trí Tuệ mỗi ngày càng thêm tăng trưởng. Sự nhiếp thu buổi ban đầu phá mê giải chấp, sau có một trình độ Công Năng mới phát Đại Nguyện tu trên Phẩm Bát Nhã đến rốt ráo BA LA MẬT.

Tu Bát Nhã phải nhiếp thu tất cả các Trí Tuệ từng lớp, từng bậc về với chính mình, khi đặng rốt ráo liền đoạt đến BÁT NHÃ TRÍ. Các Trí Tuệ nhiếp thu không phân biệt Thiện Ác, Tốt Xấu, Hư Nên, Tịnh hoặc Bất Tịnh, sự Thủ Chấp hay không Thủ Chấp, từ nơi Tiến Bộ của Trí Tuệ hoặc Thoái Bộ nhất nhất đều nhiếp thu không thiếu sót.

Nơi nhiếp thu phải có cơ bản nhiếp độ. Bậc nhiếp thu phải là bậc Hỷ Xả Vị Tha trên mọi mặt, mọi hoàn cảnh, bậc nầy vững tâm giúp đỡ cứu vớt đồng với nhiếp thu đương sinh Bát Nhã. Bậc tu Bát Nhã thường xem con đường nhiếp độ làm mục đích, dù đứng trước Thuận hay Nghịch vẫn một lòng giúp đỡ, không vì nơi nào vẫn cứu giúp. Bằng tu Bát Nhã mà Thường Trụ Ngã hoặc Thiên Ngã, Nhân Ngã, Chúng Sanh Ngã để Thọ Ngã mà an trụ, đó chưa phải là bậc nhiếp độ tu Bát Nhã. Vì sao? Vì từ mỗi một Trí cạn cợt nhỏ bé đứng nơi tư thế THIỂU TRÍ, bậc nhiếp thu cho đặng bá thiên vạn trí THIỂU hay còn hơn thế nữa mới trưởng thành TRUNG TRÍ. Bậc đã có mỗi một Trung Trí phải nhiếp thu cho đặng bá thiên vạn Trung hoặc còn hơn thế nữa mới trưởng thành mỗi một ĐẠI. Từ một Đại nhiếp thu bá thiên vạn Đại mới trưởng thành ĐẠI TRÍ. Khi có mỗi Đại Trí thường phải dung thông nhiếp độ Từ Bi Hỷ Xả đúng với TÔN CHỈ ĐẠO PHẬT, hoàn mãn bá thiên vạn đại còn hơn thế nữa mới trưởng thành BÁT NHÃ TRÍ.

TỰ TẠI ĐẠI BI TÂM nói lên Bát Nhã Trí đã đặng thành tựu sung mãn, không còn gọi là Trí Bát Nhã nữa. Vì sao? Vì Trí ấy vượt qua bờ bên kia, văn tự dịch ĐÁO BỈ NGẠN hay BA LA MẬT, chớ nên lầm lẫn Bát Nhã Trí là Không Trí theo ngoại giáo thường chấp thủ.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN