–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

3. BẢN NĂNG KHẢ NĂNG CON NGƯỜI

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 11853)
3. BẢN NĂNG KHẢ NĂNG CON NGƯỜI
Bản Năng Khả Năng của con người có thể tu Tiên thành Tiên, tu Thánh thành Thánh, tu Thần thành Thần, tu Phật thành Phật, dung thông khoát đạt đứng trung gian nhìn xem tất cả các bậc đang thành, các bậc sắp thành, cùng các Vị đã thành. Về Khả Năng nơi con người có thể làm được những gì thế giới hoàn cầu sở thích ưa chuộng lần lượt làm đặng tất cả. Từ cơ giới đến điện tử, từ nguyên tử đến phi nguyên tử, đồng thời còn sản xuất nhiều môn, nhiều món chưa kể hết đặng.

Bản Năng nói riêng từng người ưa thích, nói chung từng khối yêu chuộng kết hợp với nhau, trở thành trăm màu sắc mong cầu xúc tiến trên thế giới nầy.

Họ đồng dùng Khả Năng tạo thành rất nhiều cơ sở, lâu đài có những kỳ quan trên thế giới do công lực khả năng con người xây đắp hoặc do một số người ưa muốn hiếu kỳ bắt buộc con người xây dựng, cũng như Vạn Lý Trường Thành chẳng hạn.

Bản Năng Khả Năng phục vụ cho con người khi con người cần đến. Tinh Thần Vật Chất đối với con người là một điều kiện kết chung, chớ chẳng phải tinh thần vật chất chia ra hai khối. Cũng như KHÔN DẠI chưa phải là hai, vì Biết cùng chưa được Biết chính ra nó là một. Có nhiều bậc cho mức sống tinh thần là trừu tượng, nếu đem tinh thần hiểu biết thi hành áp dụng khắc phục đúng bản năng khả năng thành tựu thực thể thời mới biết lời nầy nói đúng là tinh thần chưa phải lối sống trừu tượng, duy chỉ thiếu khả năng kém hào hứng chưa đúng với nguyện vọng bản năng nơi con người nên mới bị sống nơi trừu tượng.

Thông thường khối Khoa Học khám phá Vũ Trụ lấy phẩm chất thực nghiệm hợp hóa. Còn về Triết Học giải đáp đảm phá tư tưởng thường trú đem đến con người được thông hiểu. Như vậy thời sự hiểu biết nơi con người, lúc con người NGỦ hay con người CHẾT nó sẽ về đâu? Khoa Học và Triết Học đồng chịu, chưa giải đáp đặng.

Còn đứng về Thần Bí, Thần Thánh Hóa để giải đáp thì Khoa Học, Triết Học không chấp nhận, vì chưa có cụ thể chứng minh trên lời nói, dù cho có cụ thể chứng minh lời giải đáp đặng, nhưng đối với bậc chưa đến trình độ khó mà lãnh hội được để chấp nhận.

Do đó mới có một số người đứng ra ngoài Tôn Giáo, Khoa Học, Triết Học nói chung họ đứng ra ngoài hết thảy để nhìn hết thảy mà tạo nên Chánh Giác. Khi đã có đầy đủ Chân Lý Chánh Giác mới dụng phương thức kết nạp hết thảy để chỉ dạy, gọi là Đạo Tràng Phật Giáo ngày nay. Đối với Phật, Ngài đã biết nó như thế, biết con người mong đến sự hiểu biết toàn diện không thiếu sót mới đúng đắn, bằng tin vào một Tông liền bị chìm đắm nơi Tông, tin vào một phái phải chịu lầm lẫn một phái, nên chi thành lập xong Ngài công bố: “ĐẠO TRÀNG LÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢI THOÁT,” do lẽ ấy nên mới nói: “Đứng ra ngoài hết thảy, để tận giác hết thảy mới sát thật.” Ngày nay tôi viết tập “Dưới Sự Nhận Định Vũ Trụ với Con Người” giảng giải ngoài tất cả đưa đến mục đích chính của Đạo Phật đã từng giúp cho con người thông suốt Vũ Trụ. Tài liệu nầy giúp cho các bậc đã từng nghiên cứu Đạo Phật hay chưa tu Phật biết rõ phần nào về ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI./-

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN