–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NHỮNG LỜI THƯA GỞI HAY - 1

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 10041)
NHỮNG LỜI THƯA GỞI HAY - 1
Tôi còn nhớ. Khi bấy giờ vào khoảng trung tuần tháng 8 năm 1971, đương kiêm Vị Tăng Chủ Giá Lâm Quận Hội An Nhơn tỉnh Bình Định.

Đăng đàn Đại Lễ chứng minh xong, Ta nhập vào Chánh Định, trong căn phòng đầy đủ tiện nghi trang trí của Tứ Chúng. Đêm đã lần khuya, bên ngoài yên tĩnh, bỗng có ánh quang, kế đến Vị Thiên Nhân nương dòng quang bước vào đảnh lễ thưa gởi:

Bạch Thượng Sư, con xin Thượng Sư giải đáp những điều mà bấy lâu con chưa đặng biết, nay Thượng Sư giải đáp để cho con được biết, cùng lưu lại đời sau đặng biết, nói xong Thiên Nhân ngồi lại một bên thưa gởi.

Kính Thượng Sư. Con tự thấy lòng nơi con, từ khi con chưa phát Bồ Đề Tâm tu học, thời con đã từng hư vọng tham lam. Đến nay con đã tu hành càng mong mỏi, mong đợi truy tầm lòng ham nơi con gấp bội lần lúc trước, có đôi khi con cố tan dẹp bao nhiêu lại càng suy nghĩ bấy nhiêu, làm như thế nào khỏi Tham hở Ngài?

Khi bấy giờ Ta mỉm cười nhìn Thiên Nhân hỏi?

Này Thiên Nhân, khi ông mê lầm, ông tự đánh rơi chẳng biết bao nhiêu quyền lợi, đánh rơi tất cả Chân Thiện Mỹ và một số di sản của ông. Nay ông phát tâm tu hành, đòi lại chân thiện hoàn lai, như thế thời ông có tham chăng, vị Thiên Nhân nghe Ta nói, mừng rỡ thân tâm tỏa muôn nghìn huỳnh quang tia ánh chen lẫn hương đàm ngào ngạt cúng dường, xong thưa gởi tiếp.

Bạch Thượng Sư, con xin cúng dường tất cả đổi lấy đường tu, nhưng càng đánh đổi bao nhiêu thời vạn pháp diễn đạt, làm cho thân tâm nơi con có rất nhiều gây hấn mà con phải tự giải, nay kính xin Thượng Sư con phải làm như thế nào đặng tu, để tu đạt Tri Kiến Giải Thoát kính thưa Thượng Sư.

Ta lặng lẽ trả lời Thiên Nhân. Này Thiên Nhân, sự quan niệm nơi ông thật sai biệt, không đúng với hai chữ Tu Hành, vì sao? Vì nơi Tu Hành là những bậc thông đạt mới đặng gọi là tu hành. Đối với ông là bậc đang chữa bệnh mê lầm hóa giải từng nghi chấp đến nơi sạch chấp, nên gọi là bậc chữa bệnh chớ chưa phải là bậc tu hành. Khi bấy giờ vị Thiên Nhân nghe qua vui mừng vô kể, tán thán: Con chưa bao giờ đặng nghe, nay con mới được nghe, con là kẻ chữa bệnh mê lầm chớ chưa hẵn là bậc đã vào hàng Tu Hạnh, nói xong thi lễ, nương theo Thiên Quang mà về Thiên Giới.

Lúc bấy giờ Ta xuất định, nhìn chiếc đồng hồ trên bức tường treo đã 2 giờ 15 phút.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
ngày 24-11-1983