–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NHỮNG LỜI THƯA GỞI HAY - 3

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8420)
NHỮNG LỜI THƯA GỞI HAY - 3
Tôi không còn nhớ năm nào, tháng nào, nhưng tôi vẫn nhớ những lời thưa gởi hay mà ghi chép lại để giúp đỡ cho những bậc Tín Tâm nương theo, tu tập kết quả như tôi đó là lời chân thành nguyện vọng nơi tôi nó như thế.

Có một hôm, cách nay đã gần ba mươi năm về trước, khi bấy giờ say đạo mến đạo vô cùng, cố đánh đổi đời tôi với con đường Tri Kiến Giải Thoát, nhờ có say đạo mến đạo mà tôi hiểu được đạo pháp đôi phần, tôi thích thú nhất là NGHE THẤY BIẾT đều nằm trong Vạn Pháp, dù cho viễn thông đến đâu chăng vẫn trụ xứ nơi vạn giới diễn hành.

Tôi không ngờ! Chính nơi tôi không ngờ: Có một hôm trời bức nóng, phải mang chiếc chỏng tre, đặt dưới dàn hoa lý, tôi nằm ngủ yên, nửa mơ nửa tỉnh, chính tôi được thấy: Trời thanh gió mát, tôi đang đi trên thảm cỏ màu xanh, trước mặt tôi có từng hàng hoa đầy tươi sắc. Nhìn thấy từ xa có một Vị vừa đi tới, lúc đến gần tôi bộc miệng hỏi?

Thế nào ông đã hết bệnh chưa?

Ông ấy đáp: Môn nào, Pháp nào thảy đều Vô Thượng. Tôi từ tốn thỉnh cầu. Ông ấy nói: Chỉ có Mật Ấn Như Lai Tạng là tường tận Chánh Giác, giải xong từ giã đôi nơi.

Tôi bừng tỉnh, quay về hướng Đức Duy Ma đã đi mà bái tạ. Từ đó cho đến mãi sau tôi không còn bê trễ về Pháp Môn Tu Thiền nữa. Vì sao? Vì tu Thiền là pháp môn chứng thị minh xác, đứng trước lý sự phiên diễn hằng ngày, trước đôi mắt Nhãn Tạng quân minh nhìn nhận, không còn dùng suy để tưởng hay định tưởng sống theo lối sống trừu tưởng để thọ chấp.

Giờ đây tôi mới biết đặng tường tận, đường đi, lối về nơi sanh tử, nương nhờ nơi Thiền Trí mà đến Đại Trí, nhờ Đại Trí mới soi sáng chung khắp lớp lớp pháp giới mà tỏ rõ then chốt Như Lai Tạng để Tổng Trì Đà La Ni Tạng. Khi Tổng Trì Đà La Ni Tạng minh quân mới gọi là Chánh Định, duy chỉ có Thiền Môn mới tận tường vậy.

Đây là một lời thưa thỉnh hay, tôi xin kể lại, may ra giúp những bậc tu cầu, đời này và đời sau nương nhờ tu tập.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
ngày 25-11-1983