–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

1. ĐẠO PHẬT VỚI KHOA HỌC

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9822)
1. ĐẠO PHẬT VỚI KHOA HỌC
ĐẠO PHẬT với KHOA HỌC mới vừa nghe, đa số quan niệm hai bên khác nhau, nhưng đối với bậc đã từng thâm nhập Đạo Pháp liền nhận thấy Khoa Học nằm trong Đạo Phật, vì sao? Vì Đạo Phật chính là đạt đến Vũ Trụ Nhân Sinh Hoàn Giác, nên chi đã chỉ, nói trên 2.520 năm, đến nay Khoa Học mới nghiên cứu thực nghiệm ra đặng một khía cạnh nào ngờ đâu Đạo Phật đã nói trước.

Đạo Phật tu Tự Tánh Tỏ Tánh nên biết rõ CHỦ TÁNH của các loài Lầm Mê trên Vũ Trụ, mỗi loài tại sao lại bị hóa sinh thay đổi từng kiếp? Vì mang nặng Cá Tánh, Chủ Tánh ấy mới hóa sanh ra từng lớp lớp, lớp nào phải ăn ở theo lớp nấy, do đó mới có: Loài Nhân, Tiên Thần loài, cùng các Cõi đều có các loài vạn vật cùng thực vật.

Đạo Phật nói rõ BỔN TÁNH vạn loài, khi chưa mê lầm thì thảy đều có Bổn Tánh đầy đủ bình đẳng như nhau, vì suy tưởng lòng mong muốn hoài vọng nên sử dụng khác nhau trở thành Bất Đồng. Lúc đã bất đồng liền bị phân phối cao thấp lớn nhỏ, theo đó có chỗ nơi Được, Mất, Tốt, Xấu, nên mới có Lục Đạo, loài Người, loài Tiên Rồng, loài Trời cho đến Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục, khi đã thành hình riêng biệt thì trí nhớ khác nhau, giai cấp trình độ khắc biệt, đến ngày hôm nay mới nhận thấy mỗi người mỗi Tánh, mỗi loài mỗi khác là do nó như vậy, nó đã bị hóa sanh như thế, gọi là BIỆT CẤP.

Nếu Khoa Học tìm đặng, thấy đặng lời biện minh trên thì biết của từng loài Bị Sanh, thì cứ mỗi một chất làm Chủ Thể thời có trăm chất Phụ Thể, như Nước là Chủ Thể thì trong Nước đã sẵn có chất Gió Lửa cùng chất muối đường. Còn như chất ĐẤT làm chủ thể thời vẫn có Nước, Gió, Lửa và các chất khác không thiếu sót đều là chất phụ thể. Đạo Phật đã nói trên, khi con người hay vạn vật chưa thành hình, hãy còn Nguyên Bổn thời đầy đủ tánh như nhau gọi là Thể Tánh Chân Nguyên. Thể tánh chân nguyên có giá trị vô kể, nếu con người biết được như thế, thì con người dùng Bổn Tánh nơi sẵn có của mình mà quan sát Vũ Trụ, làm chủ vũ trụ. Đằng nầy chính mình đủ cả vạn vạn tánh không dùng, lại đi thành lập lấy mỗi một tánh, tánh ấy nó làm Chủ mình, đưa mình bị hóa sinh từng loài, do đó Đạo Phật mới nói trên, mà Khoa Học đã tìm thấy, mỗi một chất chính nó có hàng bao nhiêu chất phụ, chưa nhận biết được lẽ trên.

KHOA HỌC nhìn vào Vũ Trụ, thấy biết được vũ trụ còn rất nhiều khoa học, nhìn lại con người cũng công nhận con người TÁNH CHẤT rất khoa học, do lẽ ấy mà khoa học mới đặt mục tiêu vinh quang khoa học của ngày mai. Có nhiều Khoa Học Gia cho con người SIÊU ĐẲNG nếu biết sử dụng lấy nó, nên chi Khoa Học Gia mới tự nguyện lấy mình, bèn dùng Trí mình nghiên cứu đồng với Thực Nghiệm, sau đến kết quả chỉ đến mức SIÊU HÌNH HỌC.

Nói đến Con Người, tại sao Siêu Đẳng? Như trên đã trình bày, con người vốn có BỔN LAI THỂ CHẤT nguyên vẹn, thể chất đó nó tinh hoa sáng suốt Bất Diệt, nó có thể Quán Xuyến chung gồm các chất sẵn có nơi nó không thiếu sót, cho nên khi nó cao thượng thanh bai, tư tưởng trong sạch thì nó đã hướng về THANH CHẤT, nơi thanh chất nó đồng chất với hư không, nó mới đồng tư tưởng thanh thoát. Nhờ thanh chất đó, khi con người bị hóa sinh trong Phàm Phu hoặc giả nghiệp cấu sa đọa, dùng thanh chất tu luyện được hóa sinh lên CẢNH GIỚI Tiên Thần hoặc các Cõi cao thấp tùy theo mức tu luyện thu nhận thanh chất mà thành tựu.

Khoa Học vẫn dùng Cơ Giới loại Tối Tân thu nhận HỎA THANH cũng là loại thanh chất làm Điện Tử năng lực, còn lấy tinh vi mỗi một chất thì gọi là NGUYÊN CHẤT, nguyên chất nầy nơi Đặc Chất lọc ra một chất cũng gọi là Nguyên Chất.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN