–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

2. TẠI SAO KHOA HỌC KHÔNG THỂ NÀO BIẾT ĐƯỢC ĐẠO PHẬT

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9502)
2. TẠI SAO KHOA HỌC KHÔNG THỂ NÀO BIẾT ĐƯỢC ĐẠO PHẬT
Vì Khoa Học Nghiên Cứu Thực Nghiệm về ĐẶC TƯỚNG là tướng đã sẵn có như: ĐỊA CHẤT lấy Tướng để thực nghiệm phân chất hoặc chất nầy pha với chất kia làm cho nó Hóa Chất, cứ như thế đến kết quả tận cùng của mỗi một Tướng Chất. Khoa Học đứng về phương thức MẮT THẤY mới biết, chớ Mắt chưa trông thấy thì chưa biết, đó gọi là ĐẶC TƯỚNG THỰC NGHIỆM.

Còn Đạo Phật công dụng về THỂ CHẤT, thể chất không làm sao dùng về máy móc hay cơ giới được, chỉ dùng THÂN TÂM TRÍ ÓC của con người. Thể Chất chính là phương thức TÂM SOI TÁNH, khi Tỏ Tánh liền Minh Tâm, lúc đã Minh Tâm giác ngộ liền thấy biết Vũ Trụ. Vì nó như thế nên Khoa Học không thể nào biết được Đạo Phật, mà chính Đạo Phật rất tỏ rõ về ngành Khoa Học. Trọng Lượng của Khoa Học thực nghiệm cơ giới, còn đạo Phật dụng Công Năng thực nghiệm nên khó nhận biết đến Đạo Phật.

ĐẠO PHẬT thường nói: Nơi ĐẶC TƯỚNG nó có hình sắc, nó phải có thời gian tuổi của nó, khi đến thời gian hết hạn nơi nó thì nó bị Diệt Vong tan rã. Còn BỔN LAI THỂ TÁNH, tuy nó không có lấy một hình tướng gì nhưng nó Bất Diệt; vì vậy nên tựa vào hai cơ bản để nói thì nếu Khoa Học tiến triển đến tận cùng Khoa Học Diệt Vong, còn Đạo Phật tu đến tận cùng Giác Ngộ Bất Diệt.

Phân Tách Cái Thấy của ĐẶC TƯỚNG nó như thế nào? Còn Cái Thấy nơi Thể Chất nó ra sao?

Cái Thấy nơi ĐẶC TƯỚNG có TƯỚNG mới có thấy, có tiếng Vang mới đặng Nghe, có nói năng mới có biết. Ví dụ: Gió kia mà không có lá rụng hoặc da thịt của con người không cảm xúc thì không thể nào biết được gió. Nếu Khoa Học chưa đem Đặc Tướng ra phân chất thì không thể nào biết được chất đó nó ra làm sao, gọi là Cái Thấy nơi Biết không ngoài ĐẶC TƯỚNG để mà biết.

Còn Cái Thấy nơi THỂ CHẤT, nhìn vào ĐẶC TƯỚNG liền biết rộng rãi, biết tinh hoa, lần đem cái biết dung dưỡng THỂ CHẤT, làm cho ít nặng về Tướng. Khoa Học cần về ĐẶC TƯỚNG, lấy Chơn Tướng làm bước tiến bộ. Còn về Đạo Phật dùng Thể Chất thu nhận tinh hoa làm lối tu. Do lẽ ấy nên cái thấy nơi Đạo Phật có Năm lối thấy, còn Khoa Học chỉ có Một lối thấy mà thôi.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN