–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

Ấn Chỉ II: DIỆU DỤNG PHẬT TÔN

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9654)
Ấn Chỉ II: DIỆU DỤNG PHẬT TÔN
PHÁP ĐỘ THỜI ĐÔNG ĐỘ

hailoidung

Phật ra đời có Hai Lối Dụng...
Tâm không nhiễm trước, giác hoàn Chân Nguyên

DIỆU DỤNG PHẬT TÔN


Thời này TA đến chỉnh trang,
Thị Hiện Cư Nhân: Chỉ. Ấn. Hoàn, (1)
Xây dựng Đạo Đời hoàn tất pháp,
Chỉ tiêu trọn giác khỏi lầm than.

Phật ra đời có hai lối Dụng,
Một lối KHÔNG, không dụng Thế Gian,
Xuất ly vạn lối vén màn,
Tâm không nhiễm trước, giác hoàn sáng soi.

Phật ra đời có hai lối DỤNG,
Lối thứ hai có dụng Nhân Gian,
CÓ trăm nơi. CÓ vạn lối nhịp nhàng
Tâm không nhiễm trước, giác hoàn Chân Nguyên.
Hóa Thân TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Chính là ĐỨC DI LẠC TÔN PHẬT
Hạ Lai Trần Thế 1918 – 1993
Tận Độ Chúng Sinh

Ngày 08-02 Kỷ Dậu
(25-03-1969)

(1) Chỉ: Trực Chỉ
 Ấn: Ấn Chứng Vũ Trụ Nhân sinh
 Hoàn: Giác Hoàn, hoàn tất Ba đời Phật Hiện Thân.