–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

BIỆT TÔN VÔ THƯỢNG ĐẲNG. TẬP I

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 24397)
BIỆT TÔN VÔ THƯỢNG ĐẲNG. TẬP I
bietton_01
Tập I (từ bài 1 đến 10)

Biệt Tôn Vô Thượng Đẳng: Bậc thấu đạt Biệt Tôn Vô Thượng Đẳng là những vị Bồ Tát Ma Ha Tát đã từng bao quản cúng dường Như Lai, phụng hành Như Tạng, bảo pháp của Chư Phật. Nhất sanh bổ xứ thành Phật, tất cả vạn pháp trơn liền, ra vào viên giác.

– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.