–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NHƯ LAI THIỀN

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 26693)
NHƯ LAI THIỀN
logo-viet_web
Như Lai Thiền: Mục đích chính của Thiền là để cho Tâm được tịch tịnh, rỗng rang. Tâm tịch tịnh trí tuệ mới phát huy và để thân tâm được hòa đồng với vũ trụ. Buổi Thiền ấy mình làm chủ, không để sự cầu xin nào xen lẫn trong buổi Thiền của mình làm giảm gía trị buổi Thiền. Về Như Lai Thiền duy chỉ có Đức Đại Nhựt Như Lai Phật mới chủ trì trọn mà thôi. Còn những vị hiện thể như Đức Di lạc Tôn Phật vẫn thừa hành Tôn chỉ đạo môn Như Lai Thiền. Đức Ngài dùng phương thức tùy thời đưa Bồ Tát tu hạnh, lập môn đưa đến Bồ Tát sở đắc Nhất Tôn Như Lai Thiền, thì thiền ấy mới đúng Như Lai Thiền. Bằng chẳng gặp Phật khó mà tu đặng Như Lai Thiền. Bậc tu dù cho đạt được Thiền Trí, Giác trí vẫn chưa thoát khỏi dụng. Vì sao? Vì Thiền Trí vẫn Thiền Dụng, Giác Trí không ngoài Giác dụng. Có như thế nên tu lìa Sở Ngã chính lìa dụng, không trụ, không chứng. Pháp bất khả đắc lìa dụng, nhiếp thâu bá thiên vạn trí trở thành Bát Nhã Trí, tỏ rõ các chủng trí không thiếu sót, sở đắc Nhất Thiết Chủng Trí, sạch dụng. Nhất tâm đãnh lễ Thành Phật.

– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.