–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CẨM NANG CHỈ ĐẠO CHÂN TÔN

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 12797)
CẨM NANG CHỈ ĐẠO CHÂN TÔN
compass_traveling_02Ngày mùng 1 tháng 8 năm Giáp Dần
NGÔN LỆNH

Tôi Tăng Chủ TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN, Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam ban hành Ngôn Lệnh cho tất cả Tứ Chúng Pháp Tạng trên toàn Quốc được rõ.

Sự tín tâm tu hành từ bấy lâu nay của Tứ chúng đối với Tôn Chỉ Pháp Môn tín tâm đáng kể, nhưng tín tâm chớ chưa quyết định Tín Thành và chưa thoải mái với mục đích nhu cầu Chánh Pháp, thường phân vân nếu quyết tâm tín thành biết có đoạt đến kết qủa Chánh Pháp chăng? Lối chỉ đạo của Bậc Chỉ Đạo có Toàn Chân để đưa cho bậc quyết tâm Tín Thành đến Chân Giác đúng với Sở Nguyện chăng? Đó chính là một mối nghĩ suy làm cho quyết định Tín Thành khó bề phát nguyện chung và riêng trên Thế Giới bậc tu nầy vậy.

Ngày nay Tôi ban hành ngôn lệnh nầy để chỉ bài Giáo Ngôn Thời 23. Mục đề: “CÁI MÊ CHÍNH NÓ KHÔNG GỐC” chia ra Tứ Thời của Nguồn Mê đặng cho Tứ Chúng nhận rõ biết tỏ Chánh Truyền Bảo Pháp vững Tâm đối với Bậc Chỉ Đạo, để Tín Thành theo lời chỉ giáo hết phân vân mà tu đến Tri Kiến Giải Thoát hiện tại.

Tôi có lời kêu gọi các Chân Phật Tử, Tứ Chúng từ Trung ương đến các Tỉnh Thị Hội, các Pháp Bảo Quận Hội, Hội Sở cùng Chi Hội trên toàn quốc hãy phổ truyền nhiều bận, hoặc biên chép hay phát hành để kính biếu cho các bậc mong cầu Chân Lý Tín Tâm tầm Đạo Tri Kiến Giải Thoát, làm cho nền Chánh Pháp qua khỏi cơn lầm lạc xây dựng Chánh Pháp trường cữu, đó chính là Công Đức Bảo Phẩm đối với bậc tu hành đứng thứ nhất vậy.

TĂNG CHỦ TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Hội Thượng, ngày 16 tháng 9 năm 1974