–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

VÔ THƯỢNG CHÂN TÔN

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 13470)
VÔ THƯỢNG CHÂN TÔN

lotus_a_1


Lục Đạo khi đã Hóa Giải Nhiếp Độ tường tận Chánh Giác thì liền tỏ biết tất cả tường tận, trọng lượng hóa diễn nơi nó, lúc bấy giờ mới phơi bày để cho Tín Chúng, từ hàng Bồ Tát tu tập đến Bất Thối Chuyển, Tâm không quái ngại, từ hữu lậu đến vô lậu tường tận, bằng chưa phải là hàng thật tu, thật chứng khó mà lãnh hội đặng Pháp Bảo VÔ THƯỢNG CHÂN TÔN nầy.

Các hàng hãy nghe đây:

Lục Đạo đã xóa mờ, duy nhất chỉ còn có con đường SÚC SANH GIỚI, làm một con đường vào Pháp Thân Quốc Độ tận rốt BÁT ĐẠI NIẾT BÀN.

Vì sao? Vì Súc Sanh Giới chính là một giới kết nạp huân tập hóa thành CHÚNG SANH GIỚI, Chúng Sanh Giới nó chính là Pháp Thân Phật, tận độ Pháp Thân rốt ráo BÁT ĐẠI NIẾT BÀN, đây chính là lời nói VÔ THƯỢNG CHÂN TÔN, riêng dành Chư Bồ Tát Nhãn Tạng Viên Thông.

Còn đứng về trọng lượng diễn hóa của Lục Đạo nó như thế nào, Tôi giúp cho các hàng hãy còn yếu kém chưa thọ lãnh được Vô Thượng Chân Tôn hãy nghe đây:

1. Đứng về THIÊN GIỚI: Định Tưởng Dục Tưởng.

2. Đứng về NHÂN GIỚI: Thường Trụ Thường Chấp.

3. Đứng về A TU LA GIỚI: Thường Chấp Thường Hoại.

4. Đứng về SÚC SANH GIỚI: Kết nạp Hóa Sinh.

5. Đứng về NGẠ QỦY: Tham lam giành xé.

6. Đứng về ĐỊA NGỤC: Chủ Thủ diệt vong.

Khi Lục Đạo tận tường mới hay Súc Sanh Kết nạp hóa sanh thành tựu sơn hà Đại Địa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, giúp đỡ cho các hàng không nhiễm, không trụ nơi SẮC-THINH-HƯƠNG-VỊ thảy đều trơn liền Chánh Giác.

Bằng Dục Vọng dâm dục chìm đắm nơi SẮC-THINH-HƯƠNG-VỊ-XÚC-PHÁP, lầm lẫn theo kiến Dục tự tạo lấy Hai Tướng thỏa mãn đều nằm nơi Bị Sanh Pháp Giới.

Các bậc Nhị Thừa Tiên Thần trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chỉ vì dục vọng kiến tưởng mà sa ngã tu chứng Tiên Thần. Nhân loại nơi Ba Đường Ác chỉ vì dâm dục mà sa đọa vọng đảo tham lam, kiến tạo rất nhiều điều qúa đáng. Các bậc Tu Chứng qua các Pháp Giới tỏ thông Nhiếp Độ Lục Đạo không vướng mắc, lấy nơi SẮC-THINH-HƯƠNG-VỊ-XÚC-PHÁP làm phẩm trợ đạo, liền Đắc Đạo như lời Ta đã nói.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Ấn Chứng Lúc 12 giờ kém 15 phút
Ngày 5 tháng Giêng Đinh Tỵ