–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ĐẠO PHẬT VỚI KHOA HỌC

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 15942)
ĐẠO PHẬT VỚI KHOA HỌC
chemical_compound_01
Trong Thế Kỷ 20 này, nói lên chỉ có Phật Đạo mới triệt thấu siêu đẳ
ng khoa học mà thôi. Thật khó hiểu, khó nhận chân đặng. Vì sao? Vì Khoa Học thực nghiệm bằng hiện vật kết nạp hóa chất, biến thể cấu tạo ra mọi hình thức các môn, các ngành thảy đều chứng từ cho tất cả thế giới con người có biện minh chứng thật. Còn Phật Đạo chứng tri tu chứng của mỗi vị dù vị ấy, thật tỏ rõ lời nói trên sát thật: Chỉ Có Phật Đạo Mới Triệt Thấu Siêu Đẳng Khoa Học chăng, vẫn chưa có bằng thể biện minh đặng. Đức Di Lạc Tôn Phật viết Kinh Đạo Phật Với Khoa Học ngày 15 tháng 8 năm 1976.

– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.