–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

BỔN NGUYỆN LỜI THI

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 10012)
BỔN NGUYỆN LỜI THI
ĐẠI LỄ SUY TÔN

- Hóa Thân ĐỨC TĂNG CHỦ TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
- Chính ĐỨC DI LẠC TÔN PHẬT, Hạ Lai Trần Thế 1918 - 1993

TUYÊN NGÔN

THƯỢNG HẠ HÒA AN HẢO
SUY TÔN KHAI ĐẠO TRÀNG
NHẤT NGÔN TRI KIẾN PHẬT
HOÀN TẤT GIẢI THOÁT MÔN

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Chứng minh, ngày Rằm tháng Sáu năm Tân Hợi tức ngày 5.8. l971
tại Trung Ương Hội Thượng Nha Trang.
BỔN NGUYỆN LỜI THI

Ngài hiện thể trong thời dân nô lệ.
Tôi hiện thân giữa Chánh Pháp suy đồi.
Ngài dạy bày tỏ rõ khúc nôi.
Tôi tôn chỉnh những gì ngỡ chấp.
Ngài khai thị muôn dân tri đạo.
Tôi thâu gồm một mối Liên Tông.
Ngài thiên thừa Tạng Đảnh trường tồn.
Tôi nhân hạnh suy tôn chơn pháp.
Ngài vứt bỏ cung vàng điện ngọc.
Tôi cư nhân ngang dọc trổi lên.
Ngài xây thành Tam Bảo vang rền.
Tôi đưa sinh chúng bấp bênh trở về.
Ngài trao chân lý đề huề,
Tôi vạch Bảo Pháp tỉ tê tận tường.
Ngài ban chung khắp tình thương,
Tôi lãnh lời nguyện an khương hôm nào.
Ngài vì bi dũng tối cao,
Tôi vì chí nguyện trước sau khải hoàn.
Ngài thân kim sắc màu vàng,
Tôi lòng trong suốt kính mang dâng Ngài.
Ngài tường. Tôi tưởng đâu hai,
Chánh tri Sư Bổn, nào hoài chân tôn.
Miễn sao phá cạnh vuông tròn,
Ngài,Tôi xây đắp,không còn,không chân.
Vui vui nhịp sống song đồng,
Cười cười đôi thể,nhưng không bến bờ.
Say say đạo diễn nào mơ,
Tôi Ngài chung hộp,vốn thờ Giác Nguyên.
Bút ngừng. Dâng kính vẹn tuyền,
Suy Tôn Giáo Chủ lời nguyền Chứng Minh.


Kính dâng ĐỨC THẾ TÔN BỔN SƯ CHÁNH BIẾN TRI

Ngày 8.1. Canh Tuất, 1970
TĂNG CHỦ TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN Kính dâng tập 1