–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TỨ HIỆN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 6706)
TỨ HIỆN

Có một buổi Trời êm gió mát,
Trước sân Chùa rải rác hoa đơm,
Vài ba chú Tiểu lom khom giởn,
Sư Cụ ngồi yên diễn đạo Thiền.
Hay thay! ỨNG HIỆN khắp trùng dương,
TRỰC HIỆN là môn Pháp cúng dường,
CẢM HÓA HIỆN hành thu nhiếp hiện,
Thật hành TẬN HIỆN. Thấu muôn phương!

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN