–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

GIỚI HẠNH

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8183)
GIỚI HẠNH

Giới Hạnh trong Lục Ba La,
Cùng chung Phàm Thánh không xa,không gần.
Giới Hạnh tươi đẹp trăm phần,
Dưới trên kính mến, Chư Thần thân yêu.
Đặng đời trọn Đạo tiêu diêu.
Thân Tâm thư thả Đức đều vẻ vang.
Càng thêm tô đẹp Đạo Tràng,
Khai hoa Giải Thoát, vui đàng Nhân Thiên.
Khỏi sa ác đạo triền miên,
Đáp ân Tam Bảo, vẹn tuyền thanh tao.
Tỷ như thêu bức tranh màu,
Đường kim mối chỉ trước sau mịn màng.
Giới Hạnh bước tiến vững vàng,
Buông lung tan dẹp, khải hoàn Thiện Chân.
Tự nhiên Chân Lý tỏ lần,
Tu hành chẳng giới là phần Ma Vương.
Bao giờ tỏ ngộ mối dường,
Vẫn nương Giới Hạnh, chính đường Thế Tôn.
Từ trên đến dưới chung gồm,
Pháp đàn Bảo Giới trường tồn ai ơi.
Gắng ghi, ghi gắng kịp thời,
Giới Hạnh độ thoát là lời Phật Tôn.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN