–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

- CÂU 11 ĐẾN 20

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 10039)
- CÂU 11 ĐẾN 20
11. Thần thông Pháp Tánh khác Thần thông Tam Muội?
* Thần thông Pháp Tánh chưa giải quyết được Sanh Tử. Do còn tập nhiễm: Không.
- Đắc Thần thông Tam Muội cũng còn sanh tử. Vận chuyễn rốt ráo Tam Muội. Bất tử. Vậy khác nhau xa ở chỗ còn Sanh tử và Bất tử.

12. Làm thế nào vào Chánh Định Tam Muội?
* Vào được Chánh Định Tam Muội phải qua thứ tự sau đây:
- Phải đắc Thiền Trí mới vào được Định. Định có nhiều cấp do Tịnh, Bất Tịnh cạn sâu.
- Phải sở đắc Vô Thượng Đẵng Chánh Giác. Lúc bấy giờ thể tánh chánh giác và thiền trí là một. Khi vận chuyễn tam muội liền vào Chánh định Tam muội.
* Phẩm của chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, Chư Phật. Dù Đại A la Hán sở đắc liễu ngộ, chưa đến Chánh Giác, cũng không vào được Chánh Định Tam Muội.
* Kỳ Hạ Lai kiếp này 1918-1993, ngoài Đức Vô Thượng Tôn Di Lạc đào tạo được Bồ Tát Ma Ha Tát, trong đạo chưa có Chân Phật Tử thứ hai sở đắc Vô Thượng Đẵng Chánh Giác nên khó biết. Do đâu? Có tin Phật hiện tại, nhưng Vâng chưa cực điểm, để được chỉ đạo hành thâm rốt ráo chủng tử pháp giới.

13. Hàng phục cảnh giới bằng cách nào?
Sắc - Thinh - Hương - Vị - Xúc Pháp ra vào không nhiễm.

14. Giải thích "Nó vốn có nó sẵn không, sẵn nơi không đồng chốn có?"
* Các pháp vốn sẵn có trong vũ trụ, khi nó đồng hợp đồng hóa liền có, khi không hợp, không hóa nó sẵn không. Từ nơi chưa hợp hóa nó vốn không, khi hợp hóa nó hàm chứa sẵn có. Phẩm Bát Nhả Trí: Sắc tức thị Không, Không tức thị sắc.

15. Thế nào là Thực Tướng Vô Tướng Tam Muội Pháp Môn? Chứng từ biện minh.
*Trong hội trường thời Đức Phật Thích Ca, một hôm Ngài đưa cành hoa lên. Tôn gỉa Ma Ha Ca Diếp mĩm cười. Đức Phật biết Ma ha Ca Diếp đắc Tam muội. Giao Tổ.
*Thực tướng mê. Vô tướng mê. Chính mình cũng mê. Giải ba pháp mê này thành ba pháp tỏ thông đến giác ngộ.
* Đó là Thực Tướng Vô Tướng tam muội Pháp Môn. Còn phải thi hành hàng bá thiên vạn pháp thần thông Tam Muội mới thực chứng lìa có lấy không đặng rốt ráo Chánh Đẵng Chánh Giác.
- Ví dụ cành hoa là chứng từ biện minh.

16. Niết bàn khác Đại Niết Bàn? Niết bàn Chư Phật?
* Thanh tịnh là Niết bàn. Đại thanh tịnh là Đại Niết bàn. Không phải chết rồi mới vào niết bàn.
* Chư Phật đã thành qủa Bát Đại Niết bàn: Địa đại, Thủy đại, Phong đại, Hỏa đại. Hư không đại, Tạng thức đại, Như lai đại, Giác tướng đại.

17. Thể Tánh Pháp Tánh?
* Mỗi chúng sanh thọ chủng một Tánh gọi là Pháp tánh. Tất cả tánh tốt xấu, thiệc ác đều là Thể tánh.

18. Một chữ bao gồm tất cả Ấn Chỉ 1, Ấn Chỉ 2, Ấn Chỉ 3, Ấn Chỉ 4, Ấn Chỉ 5.
* Thành.
Ấn là ấn chứng, Chỉ là trực chỉ Tánh: Thành đạo.

19. Thế nào là Hư Không Không Tận? Làm sao đạt? Thế nào là rốt ráo Hư Không Không Tận?
* Hư không không tận là nơi thường trụ của Tam Thế Phật qúa khứ, hiện tại, vị lai đã diệu dụng Thành Qủa Phật. Chư Bồ Tát tạm trú thực hiện thấu đạt Tánh vào vô vô minh diệt. Rốt ráo là vô vô minh tận, tương thông Phật Lực.

20. Tu theo Chơn Tánh?
* Tu và hành sạch Ma tánh như nhiên Chơn tánh hiện. Đó là tu theo Chơn Tánh.