–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

- CÂU 41 ĐẾN 50

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9215)
- CÂU 41 ĐẾN 50
41. Thế nào là SẠCH DỤNG?
* Khi bậc tu đoạt đến Chánh giác thì mỗi Tánh là một cái dụngï. Diệu dụngTánh cho rốt ráo là Sạch Dụng.

42. Thiền Tánh?

* Tu thiền không còn loạn tưởng đắc Thiền Trí. Bậc tu đạt đến Trí không, dụng được Tánh . Gọi là Thiền Tánh.

43. Phật Thừa? Nói tiến trình tu tập?

Tiểu Thừa + Đại Thừa = Phật Thừa

- Tiến trình tu hành: Tiểu Thừa cúng lâïy, cầu xin.
- Đại Thừa Hỹ xã. Cao là Hướng Thượng. Phật Thừa tùy thuận: Không bỏ cũng chẵng lấy.

44. Hàng Bất Thối Bồ Tát?
* Hàng Bồ Tát tu thấu đạt nhất tâmgọi là Bất thối Bồ Tát. Bát Nhả Trí.

45. Thế nào là hàng Ma Ha Tát đã thấu đạt Pháp Tánh?
* Hàng Ma Ha Tát là bậc đã tận thấu Bổn Lai Diện Mục Pháp Tánh của mỗi chúng sanh giới tự nơi mình.

46. Pháp môn Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác?
* Nghe Thấy Biết là chuyện thế gian, khi tu hành ngộ được Nghe Thấy Biết chính nó cũng là vạn Pháp. Được gọi là phật pháp bất ly thế gian giác.

47. Cõi Trời Sắc Cứu Cánh?
* Cỏi Trời này còn lấy hình Tướng là sắc giới làm chính để tu hành. Gọi là Cõi Trời Sắc Cứu Cánh.

48. Làm sao thấu đạt Bổn Lai Diện Mục Pháp Giới?
* Hạnh nguyện, hành nguyện rốt ráo chúng sanh tánh diễn hành là thấu đạt Bổn lai diện mục Pháp Giới. Pháp của chư Bồ Tát.

49. Nói rõ tiến trình tu tập 3 thân Viên Mãn?
* Tu và hành cho sạch chủng tánh chúng sanh, đắc Pháp Thân.
* Tiếp đến nghiêm túc hạnh cho sở đắc Ứng Thân. Đủ công năng công đức hai thân trên, Chánh báo Thân liền hiện.

50. Tịnh Giác? Giác Tịnh?
* Tu nơi thanh vắng như chùa, cốc, núi rừng, tránh xa thế gian để được tịnh gọi là Tịnh Giác. Còn Mê.
- Tu tại gia, tu chợ, đủ tiếng nói ngang dọc, thuận nghịch gọi là Động, sạch nghiệp thì Giác Tịnh.