–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

4. THẾ NÀO LÀ HÀNH DỤNG NHƯ LAI?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14651)
4. THẾ NÀO LÀ HÀNH DỤNG NHƯ LAI?
Nói đến Hành Dụng Như Lai, chỉ có Bồ Tát nương Công Đức của Như Lai mà lập Hạnh Nguyện Hành Thâm Pháp Giới Nhiếp Độ Vạn Pháp, thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mới có thể biết đặng sự Hành Dụng Như Lai. Còn đem ra đặng diễn giải có thể nói: Vạn Pháp khi đã thành tựu hiện tướng gọi là TƯỚNG PHÁP. Tướng Pháp thì như: Quốc Độ, Tịnh Độ, Sơn Hà, Đại Địa đến các cõi, các cảnh giới trở thành Thế Giới Tam Thiên, tướng pháp đứng về Tướng Phần PHÁP THÂN PHẬT. Còn Hành Dụng Như Lai là lúc vạn pháp đang di chuyển trong khi chưa Hiện hãy còn Ẩn rồi sẽ Hiện, chưa Thành rồi sẽ thành, chưa đến kết hợp rồi sẽ đến kết hợp, chưa Giác có tu rồi sẽ Giác, chưa Đắc rồi sẽ Đắc. Tuy Như Lai Hành Dụng không có hình tượng, nhưng bậc đã tỏ thấu thật tỏ tường Như Lai diễn hành không thiếu sót, nên gọi là Như Lai Thể. Trùm khắp trong vũ trụ có không khí, có hư không, có thế giới, có xuất thế giới đến cõi Trời, cõi Phật, cõi Tiên thảy đều nằm trong NHẤT THỂ NHƯ LAI. Vì vậy nên nói đến Như Lai thời nói chung trùm khắp, chớ không thể nào nói mỗi một nhóm nhỏ mà chỉ NHƯ LAI được. Kinh Kim Cang có câu : “NHƯ LAI KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN, CŨNG KHÔNG ĐI ĐÂU, GỌI LÀ NHƯ LAI.” (Như Lai Giả, vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai.) Khi các Hành Giả đã tu Như Lai Thiền thì nên thực hành KHÔNG TRỤ XỨ làm con đường bước đi cho rốt ráo.

Nếu từ đời này đến đời sau miệng đọc tụng: Tôi tu Như Lai Thiền mà hành giả trụ xứ bằng phương thức định tưởng hoặc cầu mong Niết Bàn trong viễn ly điên đảo mộng tưởng, thì chưa trọn Như Lai Thiền mà phải trụ trong Sáu cửa Thiền Môn, chọn lấy một cửa Trụ Xứ, vì sao? Vì Như Lai Thiền gồm 6 môn vào một bộ Như Lai Thiền nên gọi là Nhất Tôn. Nhất Tôn Như Lai Thiền, nên chi lập TÔNG hành dụng Như Lai tu hành Phật Thừa tỏ thông Nhất Thể mà trọn Giác.