–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

6. THẾ NÀO LÀ LẬP THỂ GIÁC?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 13626)
6. THẾ NÀO LÀ LẬP THỂ GIÁC?
Lập Thể Giác, Thể chỉ ngay Bản Năng của các Hành Giả, nếu Hành Giả tọa thiền mà bản năng thể tánh nơi hành giả chưa GIÁC, hay không chủ vi GIÁC thì tọa thiền vô ích hoặc tạo thêm cái mê lầm hoài ảo mộng tưởng lại thua kẻ chưa tu. Tu cốt soi biết VÔ MINH, giải trừ VÔ MINH, bằng chẳng giải trừ thì chưa lấy được một ngày tu.

Nên chi Tọa Thiền Như Lai lập CHỈ không trụ hành giả lần qua các pháp bản năng Tự Giác, Thể Tánh giải mê chấp. TÔNG, CHỈ, THỂ, DỤNG thảy đều tương song trợ giúp cho nhau. Khi hành giả nguyện độ chúng sanh thật hành dụng Ý Tứ, dụng TRÍ TUỆ, dụng NGÔN NGỮ, dụng ĐẠO HẠNH, dụng TỨ NHIẾP PHÁP, LỤC BA LA MẬT ĐA thảy đều là PHẨM TRỢ ĐẠO đưa hành giả đến Giác Ngộ.

TÔNG, CHỈ, THỂ, DỤNG của Như Lai Thiền chính là một pháp độ hoàn mỹ. Các hành giả từ nơi Công Phu đến Thực Hành phải có một đường hướng làm kim chỉ nam nương nhờ nơi đó mà Tri Kiến Giải Thoát, vì vậy cho nên thiếu sót khó thành tựu.

- BẢNG ĐỐI CHIẾU:
NHƯ LAI THIỀN - TỔ TRUYỀN THIỀN

Lấy Hành Dụng Như Lai lập Tông - Không Tà Niệm lập Tông

Lấy Không Trụ lập Chỉ - Chẳng Khởi Vọng lập Chỉ

Lấy Giác lập Thể - Thanh Tịnh Tâm lập Thể

Lấy Hành Nguyện lập Dụng - Lấy Trí Tuệ lập Dụng

Các hành giả xem bảng đối chiếu Như Lai Thiền và Tổ Truyền Thiền, nơi Tông, Chỉ, Thể, Dụng thảy đều có một mục đích chính làm phẩm TRỢ ĐẠO đưa hành giả tọa thiền kết quả như ý nguyện.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN