–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
Logo_V_254
PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NHƯ LAI THIỀN PHÁP TẠNG
ĐÔNG ĐỘ THIỀN TÔN, MẬT TÔN
DN_ChanDung_W_Op6-content
ĐỨC VÔ THƯỢNG DI LẠC TÔN PHẬT
THẾ DANH TỪ-THẾ-THỌ (...TỪ-THỊ)
KHAI MỞ LONG-HOA-HỘI-THƯỢNG.THỜI-HAI
CHỈNH TRANG PHẬT-ĐẠO QUA THỜI THƯỢNG-KIẾP
Dollar_one_pyramid_189_250
THƯỢNG KIẾP 12 THÁNG GIÊNG 2012
NGUỒN KHAI MỞ, GIẢI MÃ
CÁC TÔN GIÁO QUA 5.000 NĂM MỚIBậc cả đời tìm Chân Lý thì một đời tìm Chân Lý.
• Bậc lượm lặt Chân Lý thì một đời lượm lặt Chân Lý.
• Nếu suy nghĩ để tìm Chân Lý mà chưa nhận được thì một
  đời cũng chỉ suy nghĩ thôi chẳng nhận được.
• Duy chỉ có đức tin Thiện Tri Thức mà biết thôi.

Vô Sư Kinh