–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
Logo_V_254
PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NHƯ LAI THIỀN PHÁP TẠNG
ĐÔNG ĐỘ THIỀN TÔN, MẬT TÔN
DN_ChanDung_W_Op6-content
ĐỨC VÔ THƯỢNG DI LẠC TÔN PHẬT
THẾ DANH TỪ-THẾ-THỌ (...TỪ-THỊ)
KHAI MỞ LONG-HOA-HỘI-THƯỢNG.THỜI-HAI
CHỈNH TRANG PHẬT-ĐẠO QUA THỜI THƯỢNG-KIẾP
Dollar_one_pyramid_189_250
THƯỢNG KIẾP 12 THÁNG GIÊNG 2012
NGUỒN KHAI MỞ, GIẢI MÃ
CÁC TÔN GIÁO QUA 5.000 NĂM MỚI



Bậc cả đời tìm Chân Lý thì một đời tìm Chân Lý.
• Bậc lượm lặt Chân Lý thì một đời lượm lặt Chân Lý.
• Nếu suy nghĩ để tìm Chân Lý mà chưa nhận được thì một
  đời cũng chỉ suy nghĩ thôi chẳng nhận được.
• Duy chỉ có đức tin Thiện Tri Thức mà biết thôi.

Vô Sư Kinh