Tiếng Việt
Long Hoa Hội Thượng Thời Hai - Như Lai Thiền Pháp Tạng
THEO LỜI DẠY CỦA ĐỨC DI LẠC TÔN PHẬT