Tiếng Việt
Long Hoa Hội Thượng Thời Hai - Như Lai Thiền Pháp Tạng
LỜI KHAI THỊ CỦA ĐỨC DI LẠC TÔN PHẬT