–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11901)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12037)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16407)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10588)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9974)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10318)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26400)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 22062)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10901)