–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10964)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11361)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15818)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9835)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9176)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9459)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24649)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20799)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10338)