–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15880)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15593)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20756)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13307)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12689)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13606)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 32546)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26226)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13822)