–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14739)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14275)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 19396)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12578)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12048)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12440)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 30732)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25129)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12798)