–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10725)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11198)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15701)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9679)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9073)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9348)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24206)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20534)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10183)