–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14057)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13569)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 17884)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11938)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11458)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11697)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 29048)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24189)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12025)