–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16173)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15952)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21106)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13652)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12948)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13836)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 32909)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26793)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14199)