–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15481)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14961)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20572)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13026)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12443)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13248)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 31890)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25854)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13440)