–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

9. PHẨM CÔNG ĐỨC

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 13639)
9. PHẨM CÔNG ĐỨC
CÔNG ĐỨC là một phẩm tu hành nơi Công Năng tạo Đạo Đức bậc tu phải bảo trì mới thành tựu Công Đức. Công Đức nó đứng giữa tinh thần đồng hòa với vật chất, nếu bậc tu hành trọn với phẩm Công Đức thời chính là tu nơi Lý Sự song tu vậy.

CÔNG ĐỨC tiêu biểu cho thành tâm cầu đạo, có chí xây dựng ngôi Tam Bảo trường tồn vĩnh cửu, lại làm cho hương khói chẳng đoạn tín tâm. Từ bậc xuất gia tối cần phải làm Công Đức để lãnh của thập phương cúng dường Công Đức gọi là tu cho mình, giúp đỡ cho các tín tâm đồng tu, đó chính đồng xây Bảo Pháp thường còn. Bậc tu dù có tín tâm cho mấy chăng nữa, không có phát nguyện thành tựu Công Đức thật khó thành tựu.

PHẨM CÔNG ĐỨC rộng rãi bao la, tùy theo khởi tín thành tâm lại tùy theo khả năng phát nguyện, chẳng cầu nhiều ít giàu nghèo làm quan hệ, chỉ vẹn toàn Công Đức là chính điểm, nên tất cả từng lớp không phân biệt Xuất Gia, Tại Gia chỉ tín tâm hướng Phẩm Công Đức không nhỏ. Cũng lắm bậc suốt đời thọ pháp Công Đức chẳng cầu báo, gọi là Công Đức cúng dường Tam Thế BA LA MẬT Như Lai. Bậc ấy lãnh Phẩm Công Đức để cầu Thân Tâm chính xác, nên thường giúp đỡ cho các Tăng Ni xây cất Chùa Tháp, hương đăng phẩm vật cung kính cúng dường nhất tâm đảnh lễ, miễn làm tròn phẩm nguyện Công Đức, bậc như thế vẫn được Chánh Báo Nhân Thiên hay làm chủ một cõi Trời an hưởng.

CÔNG ĐỨC PHẨM liên hệ nhau từ Quá Khứ đến Hiện Tại thành tựu, hoặc từ Quá Khứ đến Vị Lai kết quả. Do đó mà Công Đức tùy theo sở nguyện thành tựu. Nói đến hiện tại thành tựu như thời đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài chỉ dụng Công Đức giả gạo và bữa củi trên 8 tháng đặng Giác Ngộ, ngài chính có một bản năng chân chất, ít nói văn hoa, nên chi lời Kinh Pháp Bảo Đàn ngài diễn nói toàn Tự Tánh rất thực thể gần nơi Diện Mục Bổn Lai, nó không xa lìa Đức Tánh Tự Giác.

Ngài lại khéo léo làm cho Tín Chúng khởi nơi tụng đọc Bị Giác đến Tự Giác. Hiện nay bậc tu hành Tự Tánh tìm đặng Chơn Tánh mà tu, thì xem kinh PHÁP BẢO ĐÀN để nhận thức đến kết quả không nhỏ.

Nói đến Vị Lai để hưởng thời có Bà Gia Thâu Đà La thời quá khứ tiền thân làm cung nữ, trong thời ấy có ĐỨC NHIÊN ĐĂNG PHẬT ra đời, bà đem hai cành hoa làm phẩm vật cúng dường Công Đức. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn chưa thành Phật hãy còn đang tu Ngài mới xuống núi đến kinh đô để tìm hoa mua sắm làm lễ Công Đức cúng dường, nhưng vì đến trễ không còn. Ngài gặp Gia Thâu Đà La cung nữ, Ngài bèn nài nỉ lại một cành để cúng dường đức Phật Nhiên Đăng, bà cung nữ không chịu nhượng, nhưng chịu với lời hứa bằng phẩm Công Đức cúng dường nầy, sau khi Đức Thế Tôn thành Phật thì bà phải được làm vợ của Phật. Đức Thế Tôn suy nghĩ một hồi, đồng ý nhưng làm vợ Phật thì bà phải tu, đôi bên ưng thuận. Đức Thế Tôn đem hai cành hoa đến Công Đức cúng dường Phật Nhiên Đăng, hai cành hoa bỗng bay trên hư không kết nhau thành một vòng tròn. Đức Nhiên Đăng Phật Thọ Ký Đức Thế Tôn thành Phật hiệu BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Khi Đức Thế Tôn ra đời thành Phật theo Phẩm Công Đức Bà Gia Thâu Đà La làm vợ Đức Thế Tôn, đó gọi là Vị Lai Chân Báo.

CÔNG ĐỨC là pháp Duyên Sanh trong Ba Đời bất diệt, đầy đủ cả tinh thần vật chất để bậc tu tiến hành, bậc chưa tu đều nương theo Công Đức tin tưởng mà sung mãn khó nghĩ bàn, khó diễn nói hết Phẩm Công Đức, Công Đức chẳng khác nào hoa màu đem gieo giữa Hư Không, bậc gieo trồng được hưởng vô lượng kiếp, nó cũng là một mối tình đối với Chư Bồ Tát nguyện độ Chúng Sanh, chung cùng Chư Phật hóa độ Bồ Tát, do đó Phật mới nói với một Chư Thiên rằng: “KẺ CHO ĐƯỢC LỢI, BẬC NHẬN MẤT LỢI.” Bậc Thiên vui mừng cung kính đảnh lễ trở về khuyên tất cả đều dùng Ngọc Ngà Nhạc Phách Lưu Ly các báu làm Phẩm Công Đức cúng dường bất đoạn. Từ đó mới khởi sanh Công Đức cúng dường trong hàng Trưởng Giả gọi là TRƯỞNG GIẢ CHÚNG.

CÔNG ĐỨC khởi duyên cho bậc đã từng làm Công Đức có một niềm tin vững, lúc lâm chung trực biết mình đã từng làm Công Đức cúng dường liền Phước Báo Nhân Thiên hay khỏi sa ba đường Ác: Ngạ Quỉ, Súc Sanh, Địa Ngục. Kẻ biết làm Công Đức chính là kẻ mong về Tri Kiến Giải Thoát của tương lai. Kẻ biết làm công đức kẻ ấy tin tưởng không bao giờ có tai nạn như Thủy Hỏa Đạo Tặc liền được như ý nguyện. Bậc tu hành tín tâm làm Công Đức bậc ấy được Trí Tuệ thù thắng để đoạt Tri Kiến Giải Thoát.

CÔNG ĐỨC thành tựu lẫn cả tinh thần và vật chất, nó chính một nấc thang, có trọng lượng tinh thần, có năng lực vật chất, xây dựng chịu đựng trong phần xây dựng, có một tâm trạng bao dung. Vì vậy mà từ phàm phu ích kỷ keo kiệt đến lúc làm Công Đức lại quảng đại bao dung, tu hành trở nên Thánh Tăng tâm không quái ngại. Do đó tất cả đều có một hướng tạo Công Đức cúng dường, chẳng hơn thua so tính, vì tạo công đức chừng nào thì sau nầy được hưởng chừng đấy, công đức nó không bao giờ thiệt thòi hay mất mát đâu cả.

CÔNG ĐỨC PHẨM thời bao gồm Chí Dũng, Giới Định Tuệ, Lục Ba La Mật Đa, nên chư Bồ Tát làm công đức cúng dường không nhàm chán, say trên Đạo Hạnh Công Đức, đặng Trí Tuệ Bát Nhã chính nương nhờ Công Đức, khi gặp các chướng ngại ngăn cản nương nhờ phẩm Công Đức mà đặng lướt qua một cách dễ dàng, tâm không phiền trách, thêm an vui vì Tròn Nguyện.

Phật thường khen bậc tu hành tạo nên Công Đức lại biết Bảo Trì Công Đức, bậc ấy đã cúng dường chẳng biết bao nhiêu đời Phật. Bậc tạo nên Công Đức, khi có kẻ khác phá hoại, bậc ấy tâm không phiền trách thời bậc ấy đã từng hành thâm Bát Nhã Hạnh Nguyện cúng dường chẳng biết bao Công Đức đối với Như Lai Phật. Những bậc như thế mới là bậc Báo Ân Phật cũng là Tri Ân đồng hành Bồ Tát Nguyện, đối với những bậc như vậy thời con đường Tri Kiến Giải Thoát nó chẳng xa. Còn kẻ làm công đức, phơi bày công đức của mình để đặng mọi người khen tặng, lấy đó làm hư vị thì chẳng phải là phẩm Công Đức, chỉ là kẻ cho vay tiền thóc.

PHẨM CÔNG ĐỨC có một trạng thái, một nấc thang lần đưa cho kẻ ÁC tu tạo công đức một thời gian trở nên người THIỆN liền bảo trì Thiện, chẳng bao giờ làm điều ác, đặng gia công tu tập trở thành bậc tu CHÂN CHÁNH, gìn giữ chân chánh, tâm không quái ngại nương nhờ Công Đức trở nên bậc TU ĐÀ HOÀN, bậc Tu Đà Hoàn đến TƯ ĐÀ HÀM lên Tư Đà Hàm lên đến A LA HÁN lại vì công đức mà thành tựu BỒ TÁT. Bậc Bồ Tát nương vào Công Đức Như Lai tu Hạnh Bát Nhã Hành Thâm Pháp Giới tâm không quái ngại Công Đức Ba La Mật Đa tròn nguyện thành Phật, nương theo MƯỜI DANH HIỆU tròn BỔN NGUYỆN liền nhập BÁT ĐẠI NIẾT BÀN.

Phần trên nói về bậc làm Công Đức biết bảo trì Công Đức trọn là khó. Phần dưới đây nói về bậc Thọ Lãnh Công Đức đối với Thiện Tín cúng dường lại khó hơn. Vì sao? Vì Thọ Lãnh Công Đức cúng dường của Thiện Tín phải có một hàm chứa công đức để bảo trì cho bậc cúng dường mới dám thọ lãnh.

THẾ NÀO LÀ HÀM CHỨA BẢO TRÌ CÔNG ĐỨC?

Một là phải nương theo công đức của NHƯ LAI thề nguyện SỰ mới thọ lãnh. Hai là phải TỪ, BI, HỶ, XẢ tạo nên Đạo Đức tâm hồi hướng cúng dường Như Lai mới thọ lãnh. Ba là TỰ GIÁC đến THA GIÁC làm cho tất cả được lợi Đạo Hạnh cùng Đức Hạnh phá mê lầm mới Thọ Lãnh. Bốn là thật tỏ rõ các pháp không vướng vào một pháp lãnh công đức đưa cho tất cả thiện tín vào Tri Kiến Giải Thoát mới thọ lãnh. Năm là chẳng dối mình Tướng Tánh đồng song nói pháp làm cho từng lớp công đức được lợi chưa bao giờ có, khi được Bảo Pháp tín chúng khởi tâm Giải Thoát, khởi niệm Tam Thế hồi hướng Thiện Căn xa lìa cấu nghiệp, mới là thọ lãnh Phẩm Công Đức cúng dường, bằng chẳng vậy chớ thọ lãnh công đức cúng dường. Vì sao? Vì Đại Diện Tam Thế, vì cần đưa tín chúng ra khỏi ngũ độc Sát Tham Vọng nên nhận công đức để đưa tín chúng thoát khỏi, vì vậy mà thọ lãnh Công Đức.

Bậc nhận lãnh Công Đức chẳng làm lợi cho tín chúng tâm của bậc nhận lãnh hãy còn mơ màng hai tướng ràng buộc ngổn ngang, chưa tỏ tường Tướng Tánh, mình còn hư dối mình thời hiện tại có năm điểm báo ứng không lợi.

Một là đau ruột, ợ chua tức ngực, sưng cổ. Hai là đau bao tử, bại thận kiết lỵ. Ba là nóng giận ruột gan. Bốn là lộng đầu nhức óc ù tai xây xẩm. Năm là sinh tật uống rượu, cờ bạc, đỉ điếm, chè chén, dối quanh. Sau khi mãn phần đau bán thân bất toại, vì sao lại có sự báo ứng như vậy? Vì Tín Chúng làm Công Đức cốt cúng dường Như Lai Tam Thế, bậc thừa hành nhận lãnh công đức phải làm tròn nhiệm vụ mới lãnh công đức, bằng chẳng vậy thời Báo Ứng hiện tại.

Thuở xưa có bà Hoàng Hậu Đề Vi nguyện làm Công Đức cúng dường đã nhiều kiếp, nhờ công đức vô lượng kiếp mà sau mới gặp đặng Đức Thế Tôn. Còn bốn kẻ khiêng kiệu và một kẻ quét cầu tiêu theo bà kia là thời quá khứ làm Tỳ Kheo thọ lãnh công đức cúng dường của bà ĐỀ VI không trọn sau phải khiêng kiệu quét cầu tiêu trên 18 kiếp để trả mà chưa xong, theo kinh VỊ TÀNG HỮU THUYẾT NHÂN DUYÊN PHẬT đã nói./-

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN