–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NHỮNG LỜI THƯA GỞI HAY - 2

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8847)
NHỮNG LỜI THƯA GỞI HAY - 2
Khi bấy giờ vào ngày 13 tháng 10 năm 1983, sắp Đại Lễ Hạ Nguyên. Ta nằm trên chiếc giường nơi Tịnh Thất, giữa lúc mơ màng yên tĩnh. Có một số Chư Thiên ăn mặc chỉnh tề đồng nhau đến, vào lễ đâu đó xong, liền thưa gởi:

Bạch Thượng Sư, chúng tôi chưa tỏ rõ duyên căn nào mà nhân căn khó thoát sanh khỏi vòng nhân thế. Duyên Căn chi chúng con và Chư Thiên không tránh nổi vòng đai sanh tử để thoát qua những cảnh giới mà chúng con mong cầu. Chúng con đã từng tu, đã từng thực hiện nhưng sự kết quả tỏ rõ chưa tận tường, mong nhờ Thượng Sư giúp đỡ. Nói xong đâu đó ngồi yên.

Ta nói: Tôi khá khen cho các ông thưa gởi những điều hay, những điểm có ích lợi cho Nhân Sanh có hữu ích đến đường tu trì của các ông. Đồng thời Chư Thiên đặng điều vô cùng hữu lợi. Ta vì thân tâm nhiệt thành của các ông mà diễn nói:

Nhân sanh khó thoát khỏi nhân thế, vì sao?

Vì Nhân Sanh thường Trụ hay Chấp, do nơi trụ chấp ấy, mà phát hiện căn tánh Tự Hào cho chính mình là Phải, nên chi tu trì chưa sở đắc vội cho mình là đắc, ít bậc hiểu biết so sánh Nhân Phẩm, Thiên Cách, Tiên Căn mà tiến bộ, đa số hành động cử chỉ tâm thức nhỏ nhen so tính quá nhiều, ít bậc hướng thượng cao cống mà thụ hưởng, nên gọi nhân sanh sống theo TÂM ĐỊA thấp kém hơn các Cõi mà khó thoát sanh.

Còn Chư Thiên rộng rãi, nơi rộng rãi vướng vào quyền uy độc tôn, chí lớn cao sâu nhưng chí nầy lại ở vào chí địa phương tánh, do nơi địa phương tánh mới có sự tranh giành thảm sát, chia ra 18 Cõi Trời mà khó thoát sanh.

Đến chư Tiên, lòng không tham của cải, ý chí chẳng ưa thích quyền uy, lại bị nơi duyên căn thường hóa, do thường hóa nên hư vọng lại nhiều, sống theo Thần Thông hóa mà trụ xứ, tất cả các cảnh giới Chư Thiên thảy đều đấu tranh về Thần Thông hóa, nương nơi duyên căn hóa mà khó thoát sanh. Từ trong Ba Cõi, Sáu Đường, Tam Thiên Vũ Trụ, mỗi cõi đều có một duyên căn Thọ Ngã năng sở kiến tri củng cố gìn giữ lấy con đường sanh tử mà khó thoát khỏi.

Chư Bồ Tát mới công dụng Hành Nguyện, Đại Nguyện, Tâm Chí lướt qua từng diễn cảnh, bối cảnh thuận nghịch Tịnh Bất Tịnh, không chấp chẳng trụ xứ mà tu đạt Chánh Giác. Chư Thiên nghe giải đến đâu vui mừng tán thán, đồng nghiên mình kính bái, đồng thưa gởi:

Bạch Thượng Sư phải chăng Bồ Tát tu trì Vô Ngại mà tu đạt đến Đại Bi, bước vào Đại Nguyện cốt tỏ ngộ thu nhiếp tận giác TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI TẠNG chăng? Cuối xin Thượng Sư ban cho nghĩa trắng để chúng con tường tận.

Ta nói: Vô Ngại tùy thuộc công năng trình độ, Đạo Hạnh với Trí Tuệ tương song, từ nơi vô Ngại Tâm, Vô Ngại Trí mà phát hiện chỗ Vô Ngại Hành, đó chính là Ba Thân hiệp nhất để phát sanh Vô Ngại nơi Đại Bi Tổng Trì Đà La Ni Tạng.

Bằng kiến vọng, dục vọng, hư vọng, tự ngã tự hào mà thành sự Vô Ngại thảy đều nằm nơi Nghịch Hành Ma Đạo Tăng Thượng phi nhân, chưa hẵn là Bồ Tát Vô Ngại cốt tu đạt Đại Bi các ông nhớ lấy.

Chư Bồ Tát nương nơi Công Đức Phẩm mà phát hiện Vô Ngại Tâm. Nương nơi Chỉ Quán xét xem Tánh -Tánh mà tỏ rõ Diệu Quan Sát Trí mới tu đạt Vô Ngại Trí, Bồ Tát Hạnh Nguyện tu trì Tận Độ, Nhiếp Độ, vì nơi tận độ chúng sanh tánh mới có Đại Bi Đại Trí, Đại Nguyện mà Tổng Trì Đà La Ni Tạng.

Khi bấy giờ Chư Thiên thưa gởi: Thế nào vào vòng Đại Bi Đại Trí, kính nhờ Thượng Sư vì lòng thương Chúng Sanh đời này cùng đời sau giải rõ:

Ta nói: Đại Bi và Đại Trí cùng một Thể Tánh cùng một hướng đi, không riêng khác. Trí Tuệ nhiếp thâu quan sát chung gồm cùng khắp Vũ Trụ Tam Thiên chớ chẳng phải Trí Tuệ đạt vào một Địa Phương trong mỗi một nước to lớn mà gọi đó là Đại Trí đâu. Vì như thế dung thông tu đạt như vậy nên mới gọi là Đại Bi trùm khắp, chẳng sống riêng một Cõi nào đâu thụ sanh, Chư Thiên vui mừng vô kể, vội nói:

Kính bạch Thượng Sư: Tâm Chí cao thượng Tâm Trí rộng rãi bao la, quan sát nhiếp thâu tận giác Tổng Trì Đà La Ni Tạng.

Tiếng reo nầy làm cho Ta thức tỉnh, vào khoảng mặt trời gần sáng thế nhân.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
ngày 13 tháng 10 năm 1983