–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

GIÁO LÝ TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 29345)
GIÁO LÝ TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
road_sky_01
Giáo Lý: Tất cả Tạng Kinh dưới đây đều do Đức Tịnh Vương Nhất Tôn chính là Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật viết trong thời Hạ Lai Lạc Pháp này, để cứu độ chúng sanh. Trong kinh Giáo lý trên con đường giải thoát nầy Đức Ngài viết dành cho các bậc tín tâm hàng Bồ Tát Hạnh, Bồ tát Nguyện, tu hành Tự Tánh Tỏ Tánh cốt đem đến tự giác. Khi xem kinh hoặc nghe giáo lý, bậc tu nên suy ngẫm, nhận định để tỏ biết nghĩa kinh. Phật pháp chẳng có pháp nào lớn, pháp nào nhỏ, miễn sao nhận được rất qúi, mới thích tu thẳng chân lý thực tiễn đến Chân Giác.

– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.