–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

- CÂU 31 ĐẾN 40

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9344)
- CÂU 31 ĐẾN 40
31. Ý nghĩa câu: "Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa"
* Nếu thích, đến Thiền Viện Saigon xin CD11: Trí Cứu Cánh. CD12: Bát Nhả Trí.

32. Then chốt Hạnh Nguyện?
* Hạnh Nguyện: Then chốt là giữ Thiện Căn Thiện Chí để tu hành theo pháp thuận và tịnh. Hàng Thánh Hiền.
* Hành Nguyện: Thuận Nghịch, Tịnh Bất Tịnh dung thông. Hàng Phật Giác.

33. Làm thế nào Trăm Sông về một biển cả?
* Biết hóa giải thì vạn pháp trở về một pháp. Gọi là Trăm sông về một biển cả. Pháp Vô sanh.

34. Giải khổ ách bằng cách nào?
* Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không nhiễm là Ngủ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

35. Thế nào là Vô Thượng Đẳng?
* Vô Thượng Đẵng là Chánh Giác phẩm thứ 9, cao nhất hàng Bồ Tát sở đắc. Trong kinh Phật khai thị: Cửu Phẫm Liên Hoa vi phụ mẫu, nghĩa: Bậc sở đắc Vô Thượng Đẵng ví như cha mẹ của chúng sanh.
- Trong kinh long Hoa, nhân ngày 30 tháng 9 âm lịch năm 1987, đại lễ Đức Di Lạc Tôn Phật chứng minh, hiện diện đông đủ Tứ chúng Pháp Tạng, Tôi đã trình tỉ mỉ, bài diễn văn đắc đạo, phẩm Vô Thượng Đẵng Chánh Giác.
- Xem Đức Di Lạc và Long Hoa Kinh.

36. Làm thế nào Sở Đắc Tự Tánh Pháp Thân? Nói rõ tiến trình tu hành?

* Tự mình thấy chủng tánh mình nơi nghe-thấy-biết vạn pháp thuận nghịch, tịnh bất tịnh tu cho sạch, chẳng thiếu sót một pháp nào, sở đắc Tự Tánh Pháp Thân.
- Tiến trình tu hành duy nhất chỉ Chư Phật diệu dụng bậc tu Tin vâng kính cực điểm, còn phải Tín hạnh nguyện cực điểm, đủ công năng công đức bổng nhiên sở đắc Tự Tánh Pháp Thân.
- Chúng sanh bổn nhiên vốn sẵn có Phật tánh nên chư Phật diệu dụng mới thọ lãnh được. Tự đi không được diệu dụng khó sở đắc lắm. Gặp chư Bồ Tát MHT, Chư Bồ Tát, Đại A la Hán, A la Hán pháp thân cạn sâu, rộng hẹp tùy cấp. Chỉ chư Phật vào chân đế vạn pháp, Pháp Thân tròn đầy.

37. Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội Pháp Môn?
* Tôi không thuộc kinh nhưng có thể nói: Bậc tu biết vạn pháp như huyễn, dù có khổ cùng cực, có phải hy sinh ngay cả thân mạng cũng không bỏ tu, cũng còn tin Phật chỉ đạo là Kim cang. Tam muội đã giãi thích ở trên.
* Kim Cang Tam Muội: Đi đứng nằm ngồi trong tứ thời đều biết vận chuyễn Tam Muội. Không còn sanh tử.
- Đừng nhầm lẫn Kim Cang Thủ là bậc tu chấp một pháp giới thuộc định nghiệp, chư Phật cũng không cứu độ được. Ví như: Tiên, Thần…tu định tưởng, tu thọ chủng nguyên cứu.

38. Tự Tánh Tỏ Tánh? Tại sao Ngài dạy Duy chỉ Tự Tánh Tỏ Tánh đầy đủ tinh thần bất thối là hơn cả? Ấn Chỉ V bài 40.

* Pháp thuận, pháp Tịnh chúng sanh ưa thích. Cũng do Tánh hiền lành làm chủ. Thánh Hiền.
- Pháp nghịch, pháp bất tịnh, chúng sanh không chịu bài bác cũng do tánh.
- Thuận-nghịch. Tịnh bất tịnh dung thông. Không hiền cũng chẳng ác. Bậc tu làm chủ Tánh. Kim Cang Tạng. Đại Bồ tát.
- Pháp càng khó, càng động loạn, bậc tu vào chân đế cực khó cũng Tự Tánh lướt qua, hóa giải thắng được hoàn cảnh, viên dung không thối chuyễn cầu Chánh Giác. Đó là do bậc tu đặt tinh thần bất thối là hơn cả. Phật Giác.

39. Làm sao sử dụng Vạn Pháp?
* Đang tu nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhẫn nại là Điều ngự vạn pháp. Điều ngự xong, không nhiễm pháp mới sử dụng vạn pháp được.

40. Thế nào là Chơn Tâm Bất Nhị?
* Tánh chính Tâm là một. Chơn Tánh chính Chơn Tâm. Không hai chính Chơn Tâm Bất Nhị.