–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

THƯỜNG NHIỄM

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7834)
THƯỜNG NHIỄM
Nhân sinh thường nhiễm bệnh hay lây,
Vì thế cho nên Nghiệp dẫy đầy,
Bậc trí khéo phương tầm lối giải,
Kẻ khờ vụng tính, đắm cuồng say,
Dù tu vạn kiếp hơn thiên hạ,
Trót nhiễm, trăm năm uổng tháng ngày,
Nếu rõ Nghiệp truyền hay mắc bệnh,
Ngã lìa Chánh Giác Đại lương Y.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Ngày 26-12-1970 (28-11 Canh Tuất)