–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

KIẾM BẢY BÁU

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8859)
KIẾM BẢY BÁU
Kiếm bảy báu nào ai trông thấy
Chỉ lúc dùng tận lấy mà thôi
Kiếm viên dung khắp cả Cõi Trời
Ma vương thất vía. Qủy thời thất kinh.
Kiếm bảy báu trang nghiêm sáng giới
Liết sơ qua chớm nới Tam Thiên
Nếu đặng nghe, biết rõ mối giềng
Bằng trọn thấy, Tâm yên rạng rỡ.
Kiếm bảy báu xô Thành tát bể
Phá Vô Minh về với Chân Như
Khắp nơi nơi kiếm chẳng chối từ
Ra vào vạn nẽo chung tư không màng.
Kiếm bảy báu huy hoàng linh động
Nơi Có Không hai chốn đều thông
Hiên ngang xanh nhạt tím hồng
Thinh hương sắc vị tận ròng viên minh.
Kiếm bảy báu ai ai sẵn có
Khi mê lầm kiếm nọ lấp bao
Lúc giác lai rạng rỡ muôn màu
Đồng chung tận giác, trước sau đâu thừa.
Kiếm nầy vật dụng đò đưa,
Chí kiên dũng chí, ngăn ngừa nghiệp vương.
Kiếm này Bảo Pháp tỏ tường,
Xẻ bờ ngăn ngại, biểu dương Đại Hùng.
Kiếm nầy tự tại ung dung,
Sáu đường Ba Cõi kiếm Hùng xóa tan.
Kiếm nầy suốt suốt an toàn,
Khải hoàn bảy báu, nhiếp hàng Tứ Châu.
Ba Thân viên mãn một màu,
Tứ Trí duy nhất hợp nhau Lai Hoàn.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Ngày l4-06-l970 Canh Tuất