–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ẤN CHỈ III: DƯỚI SỰ NHẬN ĐỊNH BẤT ĐỒNG

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7001)
ẤN CHỈ III: DƯỚI SỰ NHẬN ĐỊNH BẤT ĐỒNG
Thất Sơn bảy ngọn núi dài
Chừng nào vang nổ, vương đài khai hoa!


TIÊN-THẦN dùng TƯỞNG tương sanh,

NHÂN-SANH có TƯỚNG trưởng thành Thông-Minh.
Bồ-Tát HẠNH NGUYỆN trung-trinh,
Thâm-nhập PHÁP-GIỚI Tự mình viên THÔNG.
PHẬT thời DIỆU-DỤNG song đồng,
Tùy CĂN-CƠ HOÁ nói không bến bờ.

THIỆN CHÂN TỬ là nguồn an ủi,

PHÁP TẠNG nầy chung buổi ấm êm.
Miễn sao dưới mái gương thiềm,
Chung vui toàn GIÁC, nỗi niềm TÔI mong.
Có một hôm Ngài ngồi thư thả,
Chúng dâng trà, Ngài tả thi thơ,
Anh em Đạo Chúng chực chờ,
Ngài cười vui vẻ, lặng lờ trao thi.
Chúng Tôi muốn nói những gì ...
Ngài liền giải đáp bài thi vang rền.
Sáu ông Đạo, Sáu con tên,
Có thêm bà vợ, vang rền Thất Sơn.
Khi bấy giờ Tứ Chúng đứng lên,
Đọc tuyên sáu Đạo, sáu tên Thi rằng:
KHÁNH tận Nhân Sinh chẳng nói năng.
TƯỜNG chưa Minh đạt, nổi lôi phong.
ÂN thường Vân Lệ rơi tơi tả,
OANH luyện trùng dương, khắp Tứ Phương.
XOA dịu cảnh tình, chiều nắng dịu.
THU MINH Vương Đế trổ an bang,
HIẾN thân Tam Thế, Tiên Thần chứng.
Dâng quả KIM LÊ, Pháp BẢO ĐÀN.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Mậu Ngọ (1978)