–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NHỚ LỜI CHÂN TÔN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 6781)
NHỚ LỜI CHÂN TÔN
Ngày xưa Hoàng Nhẫn mở đề thi,
Suốt thấu Tâm minh có những gì?
Lục Tổ Viên thông không vướng mắc,
Huệ Năng Chánh giác lãnh Chân Y.
Hôm nay Pháp Tạng Hạ Lai truyền,
Khắp chốn vẹn vừa Duyên với Duyên,
Tận Giác Có Không, thông Nhất Trí,
Minh Tâm Như Tánh đẹp Chân Truyền.
Quý thay lời dặn Thế Tôn,
Nguyền xưa năm ấy vẫn còn nhớ đây.
Thời Hạ Pháp khó đắp xây,
Chứng Tu,Tu Chứng dẫy đầy khó phân.
Nghiệp Ma thọ ngã nhiều phần,
Chân Tông Mật Nguyện làm cân đo lường.
Bấy giờ tận tận tỏ tường,
Chứng tu rè rụt vấn vương thế tình.
Tu chứng Đức Trí Quân Minh,
Lòng trinh Vô Ngại không mình vì ai.
Trọn nguyền rạng rỡ Nguyên Đài,
Lìa danh, chẳng lợi, đâu nài Thế Nhân.
Miễn sao Chân thiện hoàn Chân,
Đưa nguồn Bảo Pháp chung ngân cúng dường.
Tôi biết đương thời khó đắp xây,
Hạ Lai Thượng Kiếp lạc Đông Tây,
Vạn ngàn Hoa Pháp hoa vương vấn,
Tạng rõ lầm mê, giải đọa đày.
Tôi biết rằng Tôi chịu sớm chiều,
Nhớ tình năm cũ trọn tiêu diêu,
Chân Ngôn còn nhớ môi Kim Ngọc,
Ngài nói những gì, nói quý yêu.
Tôi biết Tình Tôi khó tỏ tình,
Bởi thời Hạ Pháp diễn liêu linh,
Nhân Sinh nào hẳn Hoàn Hoa Giác,
Chỉ trải lòng Tôi một Lộ Trình.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
ngày 19 tháng Giêng, Qúi Sửu (21.02.1973)