–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

17. Đại Tập Kinh, Năm Thời Kỳ

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 38309)
17. Đại Tập Kinh, Năm Thời Kỳ
 
 Toàn thể con người khôn trước Triều Đại. Nếu Triều Đại biết con người khôn phải lần theo con người hướng dẫn.

 • Bằng Triều Đại rõ biết trách nhiệm Quốc Gia, có bổn phận gìn giữ an lành cho dân chúng, hơn là trị an dân chúng thì con người mau phát triển đặng Quốc Thái Dân An.

 • Nếu Triều Đại biết hưởng ứng sự tu hành để Chư Tổ hướng dẫn con người tu Tự Tánh Tỏ Tánh đặng Đạo Đức phát triển, nhà nhà được thanh bình sẽ có Quốc Thái Dân An.

– Vô Sư Kinh 
  
TẠI SAO ĐỌC KINH KHÔNG HIỂU?

 Đức Bảo Tạng Phật khuyên Đức Di Lạc Tôn Phật viết Kinh.

 – Đức Di Lạc: Thưa viết đâu có ai đọc.

 – Đức Bảo Tạng Phật: Ông cứ viết đời này đọc không hiểu 
 những đời kế tiếp tu tự tánh họ đọc sẽ hiểu.
Theo Kinh Đại Tập, sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Bát Đại Niết Bàn, đến nay1995 đã 2539 năm được phân làm năm thời kỳ.

 • Một Là 500 Năm Thứ Nhất, Thời Kỳ Tri Kiến Giải Thoát. Trong thời này những chân tử của Đức Phật chịu tu theo y tôn, y chỉ, chịu tu SỬA TÁNH để TỰ TÁNH TỎ TÁNH, Minh Tâm, giải tật xấu, tu theo giáo pháp Phật, Thiền Định, Trí Tuệ thông Được Tri Kiến Giải Thoát.

 • Hai Là 500 Năm Thứ Hai, Thời Kỳ Thiền Định. Trong thời này phần nhiều các Chân Tử tu tinh tấn, trí tuệ thanh tịnh, y giáo lý Phật tu thiền định, tùy công năng, công đức mà được chứng ngộ hữu lậu của Tiểu Thừa, cùng vô lậu của Đại Thừa.

 • Ba Là 500 Năm Thứ Ba, Thời Kỳ Đa Văn. Trong thời này các chân tử y theo 12 bộ Kinh Phật mà tu hành, nghiên cứu, tranh luận Hiển, Mật, Đốn, Tiệm giáo. Con đường TỰ TÁNH TỎ TÁNH NHẸ DẦN.

 • Bốn Là 500 Năm Thứ Tư, Thời Kỳ Chùa Tháp. Trong thời này, phần nhiều Bậc tín tâm QUÊN HẾT TỰ TÁNH TỎ TÁNH, sự tu hành chẳng cầu giải thoát nữa, thích công đức hữu lậu, tu như vậy sau khi chết được Phước Báo Nhân Thiên.

 • Năm Là 500 Năm Thứ Năm, Thời Kỳ Người Tu Mất Hẳn Tự Tánh. Hay đấu tranh nhau, ghét, thương, ganh tỵ, nghi ngờ tồi phá lẫn nhau. Đặc biệt là chấp chỗ học vấn có bằng cấp cao, nghiên cứu nhiều Kinh Phật rồi cho mình đúng, tồi phá tranh giành, giết, hại nhau để đoạt danh, trục lợi.

Năm thời kỳ này kéo dài trên 2500 năm tính theo Phật Lịch, xã hội Việt Nam cho đến hiện tình hỗn loạn trên thế giới, đã rơi trong thời kỳ Mạt Pháp, khiến nhiều Bậc học giả cho rằng thời kỳ này đã đến lúc Đức Di Lạc Hạ Lai.

Như đã nêu ra ở phần trước, Đức Đại Lực Di Lạc Tôn Phật đã ra đời từ năm 1918 đến năm 1993 Ngài nhập Bát Đại Niết Bàn. Trong 37 năm hành đạo ở quả địa cầu chúng ta, Ngài dụng thân Long Thọ, khai đạo cho các cõi Tiên, Thần, Trời nữa chứ không phải chỉ cho Nhân Sinh. Khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế giới, Ngài đều từng lúc, từng khi xuất Chánh Định đến nơi khai đạo và đem lại tự do cho tứ loài.

Ngài nguyện gánh vác tất cả các pháp để chúng sinh được thảnh thơi tu hành như những bậc tín tâm đều biết. Qua Hịch chứng minh vũ trụ, Ngài đã hoá giải sạch sẽ độc nhiễm trên thế giới, ngày nay và hậu lai được tu hành, dần dần sẽ được an lạc. Ngài nguyện đem tất cả bảo pháp đương thời Hạ Lai cứu độ chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh tu tập pháp môn Sắc, Thinh, Hương, Vị, Súc Pháp mà không nhiễm đặng tự tại, vô ngại đến Đại Bi, Tổng Trì Đà La Ni Tạng Tri Kiến Giải Thoát./-

Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc Pháp mà không nhiễm đặng tự tại, vô ngại đến Đại Bi, Tổng Trì Đà La Ni Tạng Tri Kiến Giải Thoát.
– Đức Đại Lực Di Lạc Tôn Phật 1918 – 1993