–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12213)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11027)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11368)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10522)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9927)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11484)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13508)