–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9200)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8474)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8319)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7952)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7315)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9011)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10336)