–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9837)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8870)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8808)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8277)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7732)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9455)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10868)