–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9946)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8927)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8915)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8356)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7776)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9543)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10990)