–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10506)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9427)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9413)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8825)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8205)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10071)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11655)