–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9618)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8719)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8668)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8133)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7553)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9280)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10617)