–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8923)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8389)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8214)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7867)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7123)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8948)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10240)