–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9479)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8596)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8438)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8063)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7440)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9158)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10481)