–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10668)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9545)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9611)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8922)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8310)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10169)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11772)