–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10156)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9057)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9085)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8532)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 7919)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9789)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11230)