–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 14547)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13527)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13581)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12620)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12522)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13523)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 16475)