–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi không còn sử dụng các email đã có trước.

Liên lạc với chúng tôi xin điền email của quý vị thật rõ ràng và xem lại trước khi gởi đi. Có nhiều trường hợp ghi email sai nên chúng tôi không liên lạc được. Đó chính là "NGHIỆP" nó có thần thông hóa ra tất cả để cản trở, không cho nhân sinh hoá giải. Quý vị cũng nên cho biết nơi ở hiện tại để chúng tôi dễ dàng chuyển tiếp quý vị đến thiền viện gần nhất để được hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể.

Tên *
Email *
Địa chỉ
Đính kèm tập tin
Chọn tập tin
Tiêu đề *
Nội dung *