–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14610)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14180)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 19222)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12519)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11961)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12368)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 30652)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25023)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12708)