–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13605)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13217)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 17181)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11447)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11087)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11334)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 28410)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23591)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11713)