–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11535)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11805)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16157)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10304)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9571)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9963)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25686)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21482)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10710)