–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14852)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14390)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 19573)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12665)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12142)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12584)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 30996)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25239)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12980)