–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12746)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12254)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16648)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10841)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10422)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10652)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26791)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 22548)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11119)