–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13025)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12431)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16793)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10970)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10668)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10828)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 27208)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 22842)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11251)