–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15480)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14961)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20570)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13025)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12441)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13233)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 31868)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25853)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13430)