–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14491)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13999)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 18734)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12418)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11873)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12156)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 30235)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24852)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12569)