–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13163)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12642)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16874)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11098)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10769)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10985)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 27627)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 22970)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11417)