–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13186)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12670)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16890)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11112)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10795)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10996)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 27675)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23001)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11444)