–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10926)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11338)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15811)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9827)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9166)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9450)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24626)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20789)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10326)