–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15942)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15691)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20892)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13406)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12737)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13652)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 32766)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26415)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14032)