–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13362)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13049)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 17041)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11233)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10942)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11120)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 28131)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23378)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11566)