–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14164)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13693)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 18140)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12172)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11570)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11788)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 29312)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24283)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12134)