–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10158)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10589)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15184)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9118)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8475)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8711)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23140)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 19755)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9483)