–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11675)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11902)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16243)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10415)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9709)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10092)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26070)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21665)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10807)