–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10282)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10671)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15260)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9201)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8572)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8783)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23603)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 19988)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9713)