–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10712)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11178)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15696)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9667)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9058)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9337)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24178)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20511)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10170)