–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14061)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13574)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 17892)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11942)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11461)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11700)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 29065)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24193)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12028)