–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11365)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11645)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16017)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10106)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9453)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9773)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25282)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21276)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10611)