–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
GIẢI MÃ THÊM VỀ CHÁNH PHÁP

"Từ Thị" trong Kinh Di Lạc Hạ Sanh.

Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật hạ lai với thế danh (khai sanh) là Từ-Thế-Thọ. Lúc mới Hạ Sanh, Đức Ngài dụng pháp cho lệch con mắt phải. Cho đến độ tuổi trung niên, mắt này nhìn vẫn bình thường. Nhưng sau 1975, bị Ma Vương lùng bắt quá gắt nên Đức Ngài đã Diệu Dụng cho Mắt Phải bị lệch và nhìn như có bệnh nhiều hơn nữa. Mỗi khi công an đến kiếm, Ngài diệu dụng lấy tay chùi ghèn trên mắt. Vì lẽ đó công an không thể tin Đức Ngài là Phật Di Lạc dù đang đứng đối diện.

–"Từ" là họ của Đức Ngài.
–"Thị" là "mắt" trái nguyên vẹn của Đức Ngài chính là nguồn Khai Mở, giải mã cho các tôn giáo mà Đạo Cao Đài đang thờ và cũng được in trên tờ Một Mỹ Kim (←).

Như vậy "Từ Thị" chính là Đức Ngài, Bồ Tát Di Lạc hạ lai đúng thời Mạt Pháp. Lời giải mã này giúp quý vị tăng thêm lòng tin vào Chánh Pháp của Thời Thượng Kiếp đang đến.

"Tự Tánh Tỏ Tánh" là "Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi".

Đường lối tu "Tự tánh tỏ tánh" của Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật thời này chính là lời giải mã câu "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi" của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cách nay hơn 2.500 năm, nhưng nhân sinh đã tự diễn giải Thánh ý theo cái muốn của mình để rồi tự tu. Mạt Pháp, Mạt Kiếp là lúc nhân sinh mang Phật Đạo ra nghiên cứu, lý luận mà chẳng biết thế nào là Tu Giác. "Tu Phật" khác với "học Phật" là phải được Bậc Giác chỉ ra Bổn Lai Diện Mục của mình nằm ở đâu trong lục đạo để tìm ra phương cách: giải, sửa. Nếu không, thì chẳng khác nào người muốn chữa bệnh mà chẳng chịu biết bệnh của mình là gì.

BƯỚC ĐẦU TU TẬP.

"Tự tu" có kết quả nhưng chưa hoàn mỹ.

Quan trọng hơn, dù Tự tu có đạt được kết quả nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. * Lý do: dù có giỏi, có đạt Thể Tánh đến đâu cũng thiếu "dụng pháp" của Bậc Thiện-Trí-Thức. "Thể" cẩn phải có "Dụng".

Đến Thiền Viện.

Nếu quý vị phát tâm tu hành thì nên đến Thiền viện Pháp Tạng để được hướng dẫn cụ thể, từng bước một. Thiền viện đã được chứng minh nên có Long Thần Hộ Pháp Hộ Trì giúp Chân Tử vượt qua lực cản của nghiệp mà bắt đầu tu hành. Theo đường lối Đức Ngài chỉ dạy thời này là tu Cư Nhân Hạnh (tại gia), nên Chân Tử Pháp Tạng ăn chay hoặc ăn mặn cũng được nhưng cấm sát sanh và mục đích là phải nhớ luôn Sửa Tánh.

Mở Vô Minh, truyền Mật Tôn Như Lai Thiền, tỏ Bổn Lai Diện Mục.


Cũng tại thiền viện, được nghe Thiền Sư Di Như thuyết giảng trực tiếp để phá vô minh và dần dần nhờ thực hành sẽ tỏ được Bổn Lai Diện Mục của chính mình.

Sau khi được mở vô minh rồi Chân Tử mới có thể bắt đầu học giáo lý (lời giảng, kinh của Pháp Tạng) nổi. Nhưng tùy theo cấp tu chứng mà Chân Tử lĩnh hội cạn sâu giáo lý. Nhờ như thế mới bước tiếp trên đường tu tập.

Kết quả ban đầu đạt được.

Sau thời gian đến thiền viện, thực hành từng bước theo đúng chỉ dẫn, Chân Tử sẽ nhận ra một số kết quả tích cực ban đầu như sau:

– Mật Tôn chuyển động khi thiền tọa: Bắt đầu giải bớt nghiệp. Thấy tánh ra vô trong thân khi pháp đang diễn. Bệnh thuyên giảm. Tránh được tai nạn cho mình và khu vực xung quanh.
– Xoá bớt màng vô minh: Biết vận chuyển các pháp nên giải tỏa bớt áp lực, hoàn cảnh thế gian. Gương mặt sáng dần.
– Đồng hợp với môi trường: Nhờ biết "Hỷ Xả" nên dễ tạo thiện cảm, giảm bớt tánh găm gút, thù hằn.

T"Vô Thường" Sơ Căn, đến "Thường Còn" Đại Căn.

– Bước đầu Chân Tử sơ căn tu cầu Phước Báo Nhân Thiên (công đức hữu lậu, tiểu thừa) để có đời sống tốt đẹp hơn thì chỉ cần nghe thuyết giàng, →lời thơ Phật Đạo, đóng góp công sức, tài vật cho việc ấn tống kinh sách.

– Kế tiếp, nếu phát tâm cầu đạo tu cao hơn nữa là sửa tánh (công đức vô lậu) để tha độ. Bắt đầu bước vào Tu Đại Thừa là phải "Phá Mê, Phá Chấp". Tu với Chánh Pháp để cứu toàn gia trong thời Mạt Pháp Mạt Kiếp này. Tinh thần Cầu Đạo, Thiện Căn Thiện Chí sẽ dẫn dắt Chân Tử đến với Chánh Pháp chớ không phải do sự nghiên cứu, tính toán mà được. Đọc kinh →"Giáo Lý Trên Con Đường Giải Thoát" để bước đầu các bậc tín tâm hàng Bồ Tát Hạnh, Bồ tát Nguyện, tu hành Tự Tánh Tỏ Tánh cốt đem đến tự giác.

– Hãy thử so sánh giữa tu Phật và học lấy bằng cấp của thế gian để nhận ra sự vội vã của nhân sinh. Nếu muốn làm bác sĩ thì phải mất mười năm học đại học. Nếu muốn làm kỹ sư thì cũng khoảng 6 năm đại học. Nếu cộng thêm 12 năm bậc trung học thì phải mất 22 năm cho bằng bác sĩ và 18 năm cho bằng kỹ sư. Thêm nữa là có bao nhiêu người tự học mà thành tài? Tu Phật cũng phải đắc một trong ba phẩm kể sau đây để được chứng minh vào dòng Thánh, A La Hán để tiếp theo là vào những phẩm cao hơn nữa:
◊ Vô Sanh Pháp Nhẫn.
◊ Bình Đẳng Tánh Trí.
◊ Thực Tướng Vô Tướng Tam Muội Pháp Môn.

Để đắc được một phẩm ở trên, có lúc Chân Tử phải thực hành cả 20 năm cho đến hết cả kiếp. Cho nên kiếp sau, đường tu lại bắt đầu từ cấp tu chứng mà trong kiếp trước đã đạt đến. Đường tu cũng như các pháp vốn luôn "thường còn". Nếu bậc tu chỉ nhận biết ở mức độ "vô thường" của các pháp, có nghĩa là bậc tu cần hạnh nguyện hơn nữa để nhận biết các pháp luôn "thường còn". Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong cả đường Tu mà mọi Chân tử Tu cầu Giác Ngộ phải đi qua.

Vì lẽ ấy, Viện Hộ Đạo xin nhắc nhở quý vị nên liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn tỉ mỷ phương thức Tu Tập đúng theo Y Tôn Y Chỉ Phật Đạo của Thời Thượng Kiếp đang đến.

–Thừa lệnh Di Như Đại Bồ Tát
Viện Hộ Đạo Hoa Kỳ, 10. 2011