–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
LỜI NGỎ CỦA VIỆN HỘ ĐẠO

Kính Thưa Quý Vị,

Được sự cho phép của Thiền Sư Bồ Tát Di Như, Ban Hộ Đạo xin có đôi lời mở đầu cùng quý vị.

Trang web này được thực hiện với mục đích là Phổ Truyền lời chỉ dạy của Đức Di Lạc Tôn Phật trong suốt cuộc hành trình kiếp này (1918-1993) là Chỉnh-Trang lại Phật Đạo thời Mạt-Pháp, Mạt-Kiếp để đưa Nhân Sinh bước qua thời Thượng Kiếp.

Trang web này được thực hiện dưới sự chỉ dạy của Thiền Sư Bồ Tát Di Như, Vị Thừa Kế đã được Đức Di Lạc Tôn Phật chứng minh ban hành Hịch Bồ Tát.

Thưa quý vị, mong quý vị hiểu rằng sự chỉ dạy của Thiền Sư Bồ Tát Di Như đối với chúng tôi chính là Thiền Sư đã Gánh Nghiệp cho nhân Sinh bớt Ma Nghiệp mà gần với Chánh Pháp qua nội dung Kinh, Lời Khai Thị, Thuyết Giảng... trên trang web.

Quý vị cũng nên biết thêm rằng tuỳ căn cơ, duyên nghiệp của từng nhân sinh mà có thể lĩnh hội được một phần hay không hiểu nổi lời Đức Di Lạc Tôn Phật Khai Thị. Nếu vậy, nên Hỷ Xả rồi biết rằng cần Công-Đức, Tu-Tập Tinh-Tấn hơn nữa để lãnh hội được Kinh Pháp.

Nhiều Chân Tử của Ngài chỉ học xong lớp hai, lớp ba tiểu học nhưng đã đọc, hiểu và ứng dụng tất cả Kinh sách của Ngài vào đời sống thực tiễn kể cả thấm nhuần Bộ Kinh Biệt Tôn Vô Thượng Đẳng. Đó chính là Chân Lý Thực Tiễn của Ngài.

Nhưng cũng có những trường hợp chạnh lòng là nhiều bậc có tên tuổi, chức sắc, học vấn nổi tiếng về Phật Giáo lại không hiểu nổi một tí gì về Kinh sách của Đức Di Lạc Tôn Phật. Thời Mạt Pháp nhân sinh tu để mà tu chớ không có y tôn chỉ của Phật Đạo là tu chính là Giải Nghiệp là vận chuyển vạn pháp (hoá giải hoàn cảnh). Chính vì lẽ đó trước khi Nhập Bát Đại Niết Bàn 1993 Đức Ngài đã khóc và nhắn với Tăng Ni là Ngài đã chờ họ quá lâu.

Phật Tánh trong thân từng nhân sinh chính là cầu nối duy nhất để Lĩnh Hội được lời Phật Khai Thị.

Vì còn nặng Nghiệp nên không nhận ra Vạn Pháp (Nghe Thấy Biết) do đó không hoá giải nổi mà lại sinh ra Sân Hận, ồn ào thì Ma Tánh đang làm chủ, tồi phá thân tâm. Ma Tánh hiện là vậy. Bằng tu với Vạn Pháp thì Hành Giả luôn tìm cách hoá giải cho các Pháp Dung Thông (hoàn cảnh được giải thông suốt) thì chính lúc đó Phật Tánh hiện.

Ma Tánh và Phật Tánh ngay trong thân, ngay trong hoàn cảnh gọi là Vạn Pháp. Vạn Pháp chính là Nghiệp. Tu Phật là Giải Nghiệp chớ không phải tu để mà tu. Giải sạch Nghiệp là Thoát, Giải Thoát là vậy. Tu Phật không phải lên núi, vào rừng sâu mà Ngộ, duy chỉ Tu ngay gia cảnh, ngay trong đời thường mà Giác Ngộ thôi. Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác là vậy.

Thời Mạt Pháp, Mạt Kiếp này Đức Di Lạc Tôn Phật Hạ Lai với thế danh Từ Thế Thọ đã chỉ dạy cho Nhân Sinh Tu đúng theo Y tôn Chỉ của Chư Phật là Chân Lý Thực Tiễn, giúp cho mọi tầng lớp từ người nghèo khổ ít học đến các bậc trưởng giả, quyền uy đều nhận ra được Trung Đạo Tôn mà ứng dụng thành công ngay trong hiện tại của hiện tại. Nên chi Ngài đã dạy "Tất cả không phải của Ta. Cái gì Ta giải quyết hay chính là của Ta".

Ngài còn dụng Đại Phương Tiện Pháp Tạng để từng nhân sinh đều có chủ quyền được Tu Tập ngay trong c
ông việc kiếm cái sống hằng ngày cho đến mức Tri Kiến Phật giữa thế gian này. Hoặc giả đã có bao trường hợp Ngài đã Độ những người học trò mà trước đó tìm đến Ngài chỉ có mục đích, nhiệm vụ bắt, giết Ngài tại Nha Trang.

Còn nữa, Vị Bồ Tát Thừa Kế của Ngài là Thiền Sư Di Như cũng từng cứu sống tr
ở lại bao kẻ đến Thiền Viện để theo dõi bắt Thiền Sư. Tu Phật là như thế. Chánh Pháp là như thế. Phật Đạo là dẫn dắt mọi sinh chúng bỏ dần các ác mà quay về với Chân Thiện Mỹ.

Thưa quý vị, chúng tôi đã được dạy là "Không thấy Ác mà sợ. Không thấy giàu mà Tham" có như thế d
ù cho nhân sinh đến cửa Phật với mục đích gì đi nữa thì đó vẫn nằm trong lời Phật Ngôn là Tùy Duyên Mà Độ. Thêm nữa, chúng tôi còn được dạy là phải lấy tinh thần Bình Đẳng và Tha Độ để gần gũi, cứu độ mọi tầng lớp sinh chúng nhằm Thực Hành Bổn Nguyện đúng tinh thần của Đức Di Lạc Tôn Phật Kiếp Này là "Tận Độ Hạ Lai".

Thời Mạt Pháp, Mạt Kiếp này lắm bậc đã tự xưng là Vô Thượng, là Giác Ngộ để bao nhiêu con người bị lầm lẫn tin theo. Thử đặt câu hỏi "Pháp ở đâu?", "Nghiệp hình tướng ra sao?", họ có thấy "Bổn Lai Diện Mục của chính họ" không? Không nhận ra Vạn Pháp thì chẳng bao giờ vận chuyển nổi để các Pháp Dung Thông. Hậu quả là bó tay, bị quay cuồng theo Vạn Pháp Sanh-Diệt Diệt-Sanh, rồi lại ngồi thiền xuất định.

Các Pháp không thông (bị hoàn cảnh bó buộc) mà cố ngồi thiền xuất định thì đó là bệnh hoang tưởng, bệnh thần kinh đâm ra khờ khạo lơ mơ. Bằng ngược lại Bậc Tu Thiền có Mật Tôn sẽ nhận ra được các Pháp, kiểm soát được Tánh cốt yếu là để vận chuyển các Pháp.
Đó chính là Giải Nghiệp là Mục Đích của Phật Đạo. Đã như thế thì chưa cần phải đề cập tới Xuất Định, Giải Thoát hay Vô Thượng gì cả.

Thưa quý vị, khi muốn đạt được điều gì thì chúng ta phải cố công học hỏi, thực hành rồi phải đánh đổi thời gian, vật chất... nhưng học hỏi từ trang web này chỉ đánh đổi Tâm Hỷ Xả để đạt đến Tri Kiến Phật giữa thế gian này.

Đến đây là thời điểm quý vị bắt đầu cuộc hành trình tìm lại Chánh Pháp Y Tôn Chỉ của Ba Đời Phật. Qu
ý vị sẽ được trao chiếc chìa khoá Bát Nhã Trí, quyền năng tổng thể của vũ trụ. Hoặc cũng mở ra một chân trời mới Hạnh Phúc với mọi người chung quanh từ thân quyến, bằng hữu cho đến các bậc công quyền trên dưới. Bằng ngược lại, chúng tôi chỉ xin gởi một lời nhắc nhở quý vị thay cho lời chia tay:

Hãy gắng giữ Tâm luôn Hỷ Xả vì "Hỷ Xả chính là Đạo Đức" và một câu để suy ngẫm "Thế nào là người có Phước và thế nào là Bậc có Đức."

Chúc quý vị Thân Tâm Thường An Lạc.

Ban Hộ Đạo Long Hoa Hội Thượng Th
ời Hai tại Hoa Kỳ.

-Nam Mô Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật Chứng Minh
-Nam Mô Đại Hiếu Đại Trung Mục Kiền Liên
Bồ Tát Ma Ha Tát Hạ Sanh Đồng Độ Chứng Minh


GỢI Ý CỦA BAN HỘ ĐẠO TRANG WEB

Với mục đích giúp quý vị dễ dàng tìm hiểu, lĩnh hội đường lối tôn chỉ của Như Lai Thiền Pháp Tạng do chính Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật đã chỉ dạy, Ban Hộ Đạo xin được gợi ý quý vị nên đọc những Kinh Sách theo số thứ tự sau đây.

1. ĐỨC DI LẠC VÀ LONG HOA: chính là lộ trình chỉnh trang lại Phật Đạo của Đức Di Lạc Tôn Phật do Thiền Sư Bồ Tát Di Như thừa hành từ Đức Di Lạc ghi chép lại. Kinh ghi lại việc Ngài đã Khai-Mở Long Hoa Hội Thượng Thời Hai ra sao. Đồng thời Ngài đã nương vào Như Lai Tạng chuyển mình mà Ban hành Hịch Chứng Minh Vũ Trụ thời Mạt Pháp, Mạt Kiếp để dẫn dắt Nhân Sinh tu hành theo đúng Y tôn Chỉ cuả Chư Phật qua thời Thượng kiếp. Đây còn là tài liệu sống động tóm tắt việc Ngài Diệu-Dụng đã dẫn dắt Chân Phật Tử Tu, Thực-Hành Phật Đạo từ Hàng Tiểu Thừa cúng lạy bước lên đến Hàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay thế nào là Mật Ấn, Tam Muội để các Bậc Cầu Đạo học, ứng dụng vận chuyển Vạn Pháp, Vũ Trụ cho Dung Thông.

2. 2012-2017 THỜI THUỢNG KIẾP. Thời Thượng Kiếp đang tiến đến gần. Những sự kiện xảy ra trong thời điểm Long Hoa Pháp Tạng vận chuyển thế giới sang Thời Thượng Kiếp. Giải mã Long Hoa Pháp Tạng chính là nguồn Khai Mở mà Đạo Cao Đài, Hòa Hảo đã chỉ dạy Đạo Hữu tìm đến để Tu qua thời Mạt Kiếp. Đối với hội kín Tam Điểm (FreeMason) thì Long Hoa Pháp Tạng cũng chính là nguồn giải mã tất cả những điều bí ẩn đã được tiên tri trên những tờ Mỹ Kim.

3. NGHE KINH để thực hành Tu sửa Tánh.
– KHAI THỊ của Đức Di Lạc Tôn Phật.
– THỜI PHÁP của Thiền Sư Bồ Tát Di Như.

4. LỜI THƠ PHẬT ĐẠO. Phần Thi Tập, chính lời Khai Thị của Đức Di Lạc Tôn Phật nhằm tiêu giảm bớt Nghiệp cho Tứ Chúng để thực hành Tu tập.
– ĐỌC LỜI THƠ: Thi Tập dạng văn bản.
– NGHE LỜI THƠ: Thi Tập dạng âm thanh do Ban Tao Đàn diễn ngâm. Thiền Sư Bồ Tát Di Như thừa hành Đức Di Lạc Tôn Phật viết lời dẫn, biên tập lần thứ hai.

5. KINH CỦA ĐỨC DI LẠC TÔN PHẬT KIẾP NÀY: Toàn bộ Kinh, giáo lý do Đức Di Lạc Tôn Phật viết và khai thị. Nên đọc theo thứ tự đã sắp xếp sẵn.

NHỮNG PHẦN CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC ĐĂNG LÊN SAU VÌ ĐANG BIÊN TẬP:
– BỬU TÍCH: Phần hình ảnh ghi lại tiểu sử của Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật kiếp này và lịch sử sống động của Như Lai Thiền Pháp Tạng.
– TỪ ĐIỂN PHẬT ĐẠO: Giải thích các từ (Mật Ngữ) mà Đức Di Lạc Tôn Phật đã sử dụng để chỉ dạy Chân Phật Tử tu Giác Ngộ trong hiện kiếp.
– VÔ SƯ KINH: Từng câu Khai Thị của Đức Di Lạc Tôn Phật như một Ấn Quyết để Chân Phật Tử tu tập, thi hành.
– HÀNH TRÌNH ĐÔNG ĐỘ: Về tiểu sử, tu tập của Thiền Sư Bồ Tát Di Như, đã được Đức Di Lạc Tôn Phật giao trọng trách qua phương tây Khai-Mở Đạo Phật.

Viện Hộ Đạo chúng tôi đang cố gắng hoàn thành sớm các phần còn lại nói trên.

Chân thành cảm ơn