–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

10. Hịch Chứng Minh Vũ Trụ

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 58438)
10. Hịch Chứng Minh Vũ Trụ
Phật ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh Vũ Trụ.
Bồ Tát có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.

–Tịnh Vương


– LỜI DẪN CỦA VIỆN HỘ ĐẠO.

Từ năm 1975 trở về sau, đứng trước vạn pháp diễn tuồng, Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật thấy phải đến lúc Chứng Minh thời gian này chính là cực điểm của Địa Ngục Phất. Mạt Pháp, Mạt Kiếp đến lúc phải bị xoá bỏ để đưa Nhân Sinh bắt đầu bước qua thời Thượng Kiếp.

Ngài đã ban hành Hịch Chứng Minh Vũ Trụ (HCMVT) chính là Mệnh Lệnh từ Tam Thế Phật mà toàn thể vũ trụ phải tuân hành, cùng Chứng Minh Thiện Ác, đồng kêu gọi Chư Long Thần Hộ Pháp như: Thiên Thần, Nhân Thần, Địa Thần, Thượng Đẳng Đẳng Chánh Thần cùng Tứ Bộ Thần thi hành tận độ chúng sanh bình đẳng.

Đức Di Lạc Tôn Phật đã trao cho học trò Chân Truyền là Thiền Sư Bồ Tát Di Như nắm giữ Hịch Chứng Minh này để tiếp tục thi hành Bổn Nguyện của Ngài. Y theo lời chỉ dạy của Ngài, Thiền Sư Bồ Tát Di Như đã công bố Hịch Chứng Minh Vũ Trụ lần đầu tiên trong cuốn kinh "Đức Di Lạc và Long Hoa", cùng phát hành tại Việt Nam cuối năm 1999. Ngoài trọng trách Thi Hành Bổn Nguyện Đại Diện Chư Phật Mười Phương, truyền Chân Lý Thực Tiễn của Đạo Phật sống lại trên quả Địa Cầu, Thiền Sư Di Như còn có thêm một trọng trách nữa là nương theo sự chuyển mình của Như Lai Tạng mà từng phần vận chuyển Tam Muội để toàn thể vũ trụ thi hành đầy đủ HCMVT của Đức Di Lạc.

Tính từ lần đâu tiên công bố, ban hành cuốn kinh "Đức Di Lạc và Long Hoa" đầu năm 2000 cùng tuyên đọc HCMVT tại Hoa Kỳ năm 2002 đến nay đã trải qua mười (10) năm, thế giới đã chuyển mình trên một số quốc gia nhưng tình hình cơm no áo ấm của nhân sinh vẫn chưa thấm vào đâu, so với sự đau khổ tận cùng thời Mạt Kiếp. Chúng sanh độc tài, độc đảng, đang nhai nuốt dân lành, từ hình thức bỏ độc chất vào thức ăn khốn khó hằng ngày, cùng vô số sự đàn áp tàn độc của cả một hệ thống bạo quyền cướp đất, cướp biển, cướp ghe thuyền, bắt đòi tiền chuộc, cùng giết hại dân lành không có một thanh sắt trong tay.

Ngay lúc này, bắt đầu năm 2011 mở màn trở về sau, thời gian không cho phép kéo dài lâu thêm, HCMVT một lần nữa Đại Bồ Tát vang động Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cùng khắp các cảnh giới Thiên, Tiên, Thần, Nhân Loài và riêng đối với Địa Ngục, Ác Căn phải thức tỉnh ngay hoặc phải bị loại bỏ trở về nơi đồng chủng đồng tánh cảnh giới Điạ Ngục do quyền lực Siêu Đẳng Bất Nhường Thần Thông từ Tâm Kinh Bát Nhã và Tam Muội.

Nay Bồ Tát Ma Ha Tát đại diện Phật Vương Di Lạc thỉnh cầu Chư Thiên Thần, Nhân Thần, Địa Thần, Thủy Thần, Hỏa Thần, Thượng Đẳng Đẳng Thần, Chư Long Thần cùng Tứ Bộ Thần hãy vì bổn nguyện chung của Tam Thế, cấp cấp thi hành tận độ chúng sanh trong khắp các quốc gia còn bị nạn độc tài, độc đảng trên thế giới và khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đó là công đức cúng dường Như Lai. Xong cuộc thế sẽ được luận công. Không để chậm trể thêm nữa.

Nay Lệnh Ấn Quyết Ban Hành.

* * * * * * *

PHẦN MỘT 'HỊCH CHỨNG MINH VŨ TRỤ.'

(nhấp vào văn bản để xem chi tiết. Nghe tuyên đọc ở cuối bài)
hichvutru_small


hichvutru_ori_1_tatinhvuong

• GIẢI THÍCH.


◊ Hội Thượng: Thượng có nghĩa Thượng Kiếp. Ý chỉ Hội này lập đời Thượng Kiếp tức Hội Long Hoa do Đức Di Lạc chủ trì, được ẩn dưới danh Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam.

◊ Chứng Minh: Vì sao Chư Phật phải chứng minh? Vì thời Mạt Pháp là thời mà chúng sinh tu hành không theo tôn chỉ của ba đời Phật, không thực hiện Đạo Đức lại tu theo lý trí. Đã Mạt Pháp liền đến Mạt Kiếp. Mạt Kiếp tức lối sống hành động theo cái muốn không còn kỷ cương đạo đức. Dần dần đi đến ác, đâu đâu cũng thấy hiện ác căn: Ngạ Quỷ, A Tu La, Súc Sanh đến Địa Ngục thịnh hành, còn bậc Nhân Thiên rất hiếm. Thời Mạt Kiếp là thời cuối nên đời sống diễn hành, pháp gì cũng tận tận. Cuối thời Mạt Kiếp sẽ chuyển Thượng Kiếp, nó cũng đúng thời Đồng Độ. Nếu Chư Phật không ra đời chứng minh, ắt chúng sinh phải trầm luân mãi trong Hạ Kiếp vì xã hội suy đồi đến mức tận cùng. Người dân vô tội không dấn thân bên này hoặc bên kia cũng bị chung số phận. Đọc thật kỹ Hịch Chứng Minh của Đức Di Lạc mới thấy Phật Lực tận độ chúng sinh của Ngài bằng cách giải giới Cộng sản Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu đem lại tự do cho chúng sinh của họ và thế giới thật khó nghĩ bàn!

“Tất cả đã lầm, tưởng mình sau khi mãn phần hết kiếp vẫn sanh trong quả Địa Cầu nầy, hoặc mình là người thời được sanh làm kiếp con người, có kẻ lại lầm khi mình chết là mất.

Mỗi một bậc khi mãn phần hết kiếp thì từ nơi quả Địa Cầu này, liền thoát sanh qua trăm ngàn quả Địa Cầu khác, đến nơi đồng hợp với Đức Tánh, đồng hợp với cử chỉ liền được sanh nơi đó, rất hiếm bậc đặng đồng sanh nơi mình mới vừa thoát để sanh.


Lại có bậc từ quả Địa Cầu nầy, lúc mãn phần vừa mới được thoát sanh liền được sanh phải lướt qua trăm ngàn Cảnh Giới, hoặc lướt qua trăm ngàn Cõi, Cảnh Giới nào hay Cõi nào đồng hợp với Đức Tánh cử chỉ liền được sanh nơi đó.”
–T.V.

◊ TA: chính Đức Di Lạc cách đây 2500 năm Phật Lịch Đức Bổn Sư đã thọ ký thời Mạt Pháp, Ngài Đại Diện Tam Thế Phật có trọng trách tận độ chúng sinh và chứng minh thời Mạt Pháp trở lại Chánh Pháp.

◊ Tịnh Vương Nhất Tôn Đương Lai Hạ sanh Tôn Phật Tối Thượng Đẳng
(kiếp này): ý chỉ Đức Di lạc trong kinh thường gọi Đương Lai Hạ Sanh. Bất cứ vị nào từ Thượng Giới, lai trần đều có một cái tên mới, mỗi kiếp một tên.

• NHÂN DUYÊN BAN HÀNH. Sau Thế Chiến thứ nhất 1914-1918 và Thế Chiến thứ hai 1939-1945, đến Hiệp Định Geneve 1954 và nội chiến của người Việt Nam đã đưa đến hậu quả tai hại là đất nước bị chia đôi, biết bao gia đình đã từng lầm than đau khổ nay lại phải chia ly.

war_vietnam_victim_01
Chiến tranh Việt Nam
Thế giới thời này đã chia hai phe rõ rệt và cực kỳ tương phản. Một là chủ nghĩa tự do của Tư bản do Hoa Kỳ và các nước Tây Phương chủ trương, hai là chủ nghĩa Cộng Sản do Liên Xô chủ trương gây mâu thuẫn với thế giới Tự Do. Nhờ đó Cộng Sản Liên Xô có điều kiện bành trướng và kỹ nghệ hóa xứ sở, leo lên địa vị siêu cường quốc để tranh hùng với Hoa Kỳ.

Trong thế chiến thứ hai Hoa Kỳ và Cộng Sản Liên Xô đã bắt tay cùng một chủ trương để tiêu diệt Hitler. Khi Đức Quốc Xã thảm bại, Hoa Kỳ nhận thấy Cộng Sản Nga tràn quân qua nước Đông Âu nào cũng đóng quân, củng cố, lập chính quyền theo Cộng Sản. Hoa Kỳ đã thấy Cộng Sản Nga là kẻ tạo thù địch nên trong tương lai hoà bình của Hoa Kỳ và các nước đồng minh không thể xem nhẹ được.

Học thuyết thế giới hai phe của Darwin dựa trên nền tảng “cạnh tranh sinh tồn” được Karl-Marx, thủy tổ của Cộng Sản do Cộng Sản Nga đem áp dụng vào “đấu tranh giai cấp” ở giữa thế kỷ 20, chuẩn bị cho thế chiến thứ ba, thế chiến nguyên tử tiêu diệt sự sống của tất cả tứ loài trên địa cầu. Chính thế giới hai phe Tự Do và Cộng Sản đã đua nhau sản xuất vũ khí nguyên tử, sắp sẵn thế cờ đe dọa thế giới đi vào khúc quanh tận thế.

Sau hiệp định Geneve 1954 cho đến 1975 tình hình Việt Nam đã xảy ra biết bao biến cố dồn dập. Tình hình thế giới trở nên nghiêm trọng là năm 1956 sự rạn nứt giữa hai siêu cường Cộng Sản Liên Xô và Cộng Sản Trung Hoa càng ngày càng sâu rộng, tạo ra hố ngăn cách có lúc cường độ dâng cao đến nỗi hai bên suýt dùng vũ khí nguyên tử bấm nút sát phạt nhau! Những sự kiện trên đã ảnh hưởng trầm trọng đến Việt Nam.

Từ năm 1968-1972 hai nước Cộng Sản đàn anh là Liên Xô và Trung Hoa chia rẽ, lợi dụng được yếu điểm này Hoa Kỳ đi đêm và bắt bồ với Cộng Sản Trung Hoa để đối trị với Liên Xô, càng làm cho vũ khí nguyên tử của hai bên như treo lơ lửng trên đầu nhân loại!

Nghiêm trọng hơn nữa từ năm 1972 đến năm 1975, sau ba năm Hoa Kỳ củng cố được vững vàng với Cộng Sản Trung Hoa, liên kết các nước Tây Âu, Nhật trong chiến lược toàn cầu đã bao vây được Cộng Sản Liên Xô, càng làm cho Liên Xô phát triển mạnh tàu ngầm nguyên tử có gắn hỏa tiễn đầu đạn hạt nhân. Lúc đó những ai có trình độ hiểu biết đều tin rằng thế chiến thứ ba ra đời, vũ khí nguyên tử sẽ tiêu diệt sự sống trên địa cầu này, không những loài người bị tiêu diệt mà các loài khác cũng không còn tồn tại được.

Ngày nay, việc chế tạo hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân và bom nguyên tử đã không còn là một bí mật tuyệt đối nữa. Thật là một thảm họa!

Tháng 4 năm 1987, trường Đại Học Lục Quân Mỹ ở New Jersey, nguyên cứu về vấn đề chiến lược đã công bố. Ngoài các nước đã có vũ khí nguyên tử như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Đức, Nhật Bản, Đài Loan, Nam Phi còn có một số quốc gia khác sẽ có vũ khí nguyên tử. Tổng cộng có 23 quốc gia trên thế giới đã và sẽ có vũ khí nguyên tử. Có phải thế giới đã đến ngày tận thế?

• VIỆT NAM LÀ NƠI KHOA HỌC THÍ NGHIỆM. Từ năm 1954 - 1975 suốt 21 năm chia cắt đất nước, Hoa Kỳ viện trợ bảo vệ miền Nam, trong lúc đó Liên Xô và Cộng Sản Trung Hoa yểm trợ miền Bắc Việt Nam. Chiến tranh đã làm cuộc diện trong nước cực kỳ đen tối, nó trở thành một cuộc chiến tranh thế giới thu hẹp tại miền Nam, suýt nữa thế chiến thứ ba bùng nổ mà nguyên nhân chính là Việt Nam. Cuộc thư hùng của Hoa Kỳ và Đồng Minh, còn một bên là Cộng Sản Liên Xô, Cộng Sản Trung Hoa cùng các nước Cộng Sản Đông Âu, làm cho dân tộc Việt Nam phải gánh chịu một số phận khủng khiếp, của những phát minh khoa học chiến tranh hiện đại, được đem thí nghiệm tại Việt Nam.

bom_napal_war_vietnam_01
Ngày 8.6.1972 do vô tình, phi cơ đã
thả bom Napan (hoá học) xuống khu
vực Trảng Bàng, cách Sài Gòn 40 Km
Dân tộc Việt Nam đã gánh chịu tận thế! Đối với Chư Phật gọi là Mạt Pháp vì tận cùng của cái khổ! tận cùng của cái gánh chịu! tận cùng của cái ác! tận cùng của thế pháp. Vạn pháp đều tận gọi là tận thế. Thánh ý hiểu như vậy. Phàm trí quan niệm rằng tận thế là quả địa cầu của chúng ta tới thời kỳ tan rã, loài người đến lúc phải bị tiêu diệt.

Quan niệm như vậy thiếu cơ sở chứng minh. Tất cả những gì do con người tác tạo đều do nhân sẽ gặt quả. Con người tạo nhân nào đến khi đủ điều kiện sinh nở nó trổ quả. Khi nghiệp lực con người tạo bất ổn dãy đầy đến lúc quả Ác trả, bỗng tỉnh ngộ quay lại Thiện. Luật tuần hoàn hết thịnh tới suy, ác hết đường nó phản chiếu nó. Nó thấy nó. Nó tự kiên sợ và rồi tự hối cải. Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc đã chứng tri vạn pháp độc nhiễm của thời Hạ lai Mạt Pháp này, nên Ngài mới ra sức khai đạo để lưu lại thế giới, cho sau này con người dần dần nhận chân giá trị của đạo giác ngộ mà hóa cải đựợc an lành, không còn sanh tử luân hồi.

Tất cả hiện tượng vật chất đều không ra khỏi quy luật Thành Trụ Hoại Không. Nếu quả địa cầu của chúng ta tan rã là do qui luật trên, Chư Phật có sắp đặt cũng phải dạy dỗ cho con người, khó khăn lắm họ mới nhận được chân giá trị, rồi tự kiến tạo gìn giữ, hóa giải được độc nhiễm, tâm trong sạch, thân được đồng ứng thoát nạn tai ách. Đó là trọng trách, một nhiệm vụ nặng nề và khó khăn của Tam Thế Phật trao, Ngài phải thực hiện thành công rồi chứng minh thời Mạt Pháp trở lại Chánh Pháp./-

Nghe Bồ Tát Ma Ha Tát Di Như tuyên đọc Hịch Chứng Minh Vũ Tr