–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

Chương VII: PHẬT Vương Minh Chứng

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 39000)
Chương VII: PHẬT Vương Minh Chứng
Phật Vương chính là Đức Tịnh Vương Phật có đầy đủ ba thân Viên Minh suốt thấu hạnh nguyện Chư Tổ hàng Bồ Tát, Chư Tôn Giả cấp A La Hán, Bích Chi, Duyên Giác, Thinh Văn cùng hàng Hộ Pháp. Ngài sẽ minh chứng sự hạnh nguyện này bình đẳng từng Vị một không hề có một chút sai chạy. Hàng Bồ Tát Giác Tướng nhận được rõ ràng Chư Phật mười phương nên ý thức hạnh nguyện thấu đạt Như Lai mới Trực Giác sự minh chứng của Đức Phật Vương. Như Lai không có Tướng, Bậc Giác Tướng kiến diện Như Lai, nhập thể Như Lai là một vấn đề mà hàng Tôn Giả chưa tỏ thấu đầy đủ được nên phải Chí Dũng đặng hạnh nguyện được cận Thể của Chư Phật.

THỌ KÝ

Đức Thế Tôn Di Lạc thọ ký tại Trung Ương Hội Thượng số 6 đường Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang: Thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ trì Lục Đạo nương sức oai thần của Như Lai cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo phải thọ cửa Địa Ngục.

Đến thời Hạ Lai Đức Di Lạc Tôn Phật Hiện Thể, Ngài Địa Tạng đã mãn nhiệm kỳ, nay Bồ Tát Mục Kiền Liên đảm nhiệm cứu vớt chúng sanh thọ báo Địa ngục môn được thoát sinh. Lúc bấy giờ có Tôn Giả Pháp Thao và một số Hộ Pháp cùng nghe. Bồ Tát vì chúng sinh mắc vào Địa Ngục nên tùy lúc thị hiện vào Địa Ngục, chủ yếu chỉ dạy cho chúng sinh giải thoát khỏi Địa Ngục chớ Bồ Tát không có ở trong Địa Ngục cũng không ở trong ba cõi sáu đường. Vì Bồ Tát không lấy một cõi nào là cõi của Bồ Tát, do đó không nên đem Bồ Tát ra đứng giữa trời nắng ngoài nghĩa địa.

Nam Mô Đông Độ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tịnh Vương Phật.
Nam Mô Di Lạc Tôn Phật.


Thật hy hữu thay chốn Hạ Lai Đồng Độ giữa thời đại Khoa học này mà từ năm 1957-1993 tại thành phố Nha Trang ở miền Nam nước Việt Nam Đức Di Lạc Tôn Phật đã hoàn tất tận độ nhân sanh và tứ loài về ĐỜI cũng như ĐẠO. Với lòng Đại Đại Bi, Đại Đại Chí, Đại Đại Dũng Ngài đã tận dụng Phật Lực vượt qua những tử nạn tai khiên và đã thành tựu cứu an nhân loài tránh Đại Thế Chiến Thứ Ba tiêu diệt sự sống trên quả địa cầu.

Những năm 1975 – 1993 Ngài đã nhiều lần cứu an dân miền Nam. Năm 1989 Ngài gỡ rối cho quốc gia đổi mới, dân chúng sống dễ thở hơn. Ngài còn thệ nguyện:

“Dù nhân sinh có bạc đãi Ta, Ta vẫn đưa con người Giác Ngộ.”

Ngài đã tận thành Thế Tôn Hạnh cùng đầy đủ: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật./-