–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

25. Pháp Môn Thực Tiễn Theo Vết Chân Chư Phật

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 30055)
25. Pháp Môn Thực Tiễn Theo Vết Chân Chư Phật
Đức Tăng Chủ Tịnh Vương Nhất Tôn hóa thân Đức Di Lạc quyết định giúp các chân tử tín tâm cầu đạo, phải thi hành ba điều cần thiết để đạt mục đích Tri Kiến Giải Thoát:

ĐẠO ĐỨC + GIÁO LÝ + TOẠ THIỀN = TRI KIẾN GIẢI THOÁTBậc tu cần tăng trưởng điều hòa sẽ đến Tri Kiến Giải Thoát./-