–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

46. Đức Di Lạc Thọ Ký Tái Sinh Trong 350 Năm Sau

19 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 35853)
46. Đức Di Lạc Thọ Ký Tái Sinh Trong 350 Năm Sau
...Lúc bấy giờ nhìn tôi Ngài nói: Ta đến thời Hạ Lai Tận Độ sự mê lầm Chúng Sanh đưa về Phật Tánh Chánh Giác. Nếu bậc nào nghe Ta tin Ta đứng nhìn Ta bằng phương thức nầy hoặc phương thức nọ liền đặng Tri Kiến Giải Thoát. Bằng cứ mãi nhìn, mãi nghi chấp thì đến Ba Trăm Năm Chục Năm Sau, Ta mới thị hiện để chứng minh Tận Độ, nói xong Ngài truyền đọc:

Chừng nào trái đất rẽ đôi.
Hai hàng thiên giới ta ngồi chứng minh.

Kỳ thi Long Hoa đợt một đã xong, nếu bậc tu hồi hướng lìa Ngã ắt được gặp Long Hoa tại Việt Nam đang trở mình tận độ chúng sanh vào Như Lai Tạng đặng nhận được con đường Tri Kiến Giải Thoát rốt ráo. Nếu chần chừ, lưỡng lự, nghe không nhận lãnh được thì 350 năm sau Ngài lại thị hiện để chứng minh việc làm của Bồ Tát cùng Tôn Giả tận độ chúng sanh. Ngài đã đoạt quả Vô Thượng Bồ Đề như Chư Phật mười phương thì không còn dạy tỷ mỉ qua lại từ đầu làm chi nữa.

Năm 1993 Ngài nhập Bát Đại Niết Bàn, Ngài đã chứng minh 350 năm sau Bồ Tát và Chư Tổ hành đạo đem lại lợi ích to lớn, thực tiễn cứu độ chúng sanh. Số đông Nhân Sinh trên quả địa cầu này đều theo hạnh Cư Sĩ tu theo Chơn Tánh.

Lúc bấy giờ hàng Xuất Gia thấy được mối Đạo của Chư Phật lưu truyền nay đã rẽ đôi đều đem lại lợi ích thực tiễn cho giới Tân Tăng: Xuất-Gia, Cư-Sĩ. Lúc đó 17 tuổi, Ngài từ hạnh Thái Tử, thị hiện ở quốc gia khác theo thể chế Quân Chủ Lập Hiến, có hai hàng Quan Đại Thần từ Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Tướng Lãnh, Tổng Giám Đốc, Tỉnh Trưởng gọi là Thiên Giới dưới quyền Ngài ngồi trang nghiêm. Ngài chứng minh Chư Bồ Tát, Chư Tổ đã thực hiện việc dạy chân lý thực tiễn cho chúng sanh một cách bình đẳng.

Ngài chứng minh để vào quả vị tu chứng trong vũ trụ nên Chư Tổ tùy bậc tinh tấn tu hành hạnh nguyện mà thọ lãnh quả vị. Sau đó chư vị xuất gia còn lạc pháp tự biết phải quay trở lại chân lý thực tiễn của Đức Vô Thượng Tôn Di Lạc.

Quan cận thần lúc đó không đâu xa lạ mà chính là Bồ Tát, Chư Tổ, Chư Hộ Pháp lai sinh Cư Sĩ lớp Thiên Giới lúc bấy giờ học hành rất cao, từ bác học, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư... gặp Ngài trở lại một lần nữa. Chứng minh xong Ngài liền tuyên bố nhập Bát Đại Niết Bàn mà không cần ở lại hưởng gì của thế gian.

Tôi nhớ lại những diễn cảnh trước Ngài, những mê lầm Tứ Chúng trong đó có tôi nữa, làm cho Ngài phải chịu chẳng biết bao nhiêu lời giải, chịu biết bao chỉ vì Nghiệp Chủng Chúng Sanh Tánh mà ra. Tôi băn khoăn, về đến nhà với tấm lòng man mác.

Gần lúc nhập Bát Đại Niết Bàn Ngài lại bảo: “

"Cũng có thể Tôi lại Hạ Lai thế gian, lúc 17 tuổi nhớ tiền kiếp Tôi ở lại thêm khoảng 8 đến 10 năm nữa, để ra đời Tận Độ một lần nữa nếu thấy Chúng Sanh trên Quả Địa Cầu bị đe dọa tận diệt."

Ra đời tại Quốc Gia nào, nơi nào, Ngài đã khai thị cho Đại Bồ Tát.

HỘI THƯỢNG, ngày 20 tháng 4 năm
06-06-1992
ẤN TRUYỀN
–TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN

Ngài căn dặn kỹ Chư Tổ, cấp Tôn Giả, A La Hán cùng chư Hộ Pháp tu hạnh Thánh Hiền. Nếu vị nào lầm lẫn tự đi Phi Tướng tức pháp Bất Tịnh cần phải có Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát chỉ đạo cốt thoát khỏi vòng đai Pháp Giới. Bằng không bị sa ba đường ác rất nguy hại trong vô lượng kiếp.

Chư Tổ, Tôn Giả, A La Hán, Hộ Pháp nếu sau này hạnh nguyện mà không gặp Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát cũng phải thận trọng chớ tự ý phóng đại xưng Phật, xưng Bồ Tát nữa. Làm như vậy bị Tăng Thượng còn bị mang khai tướng Phật, lại làm mất pháp bảo trì từ lâu đã tu tập.

Không nên xưng Phật, Bồ Tát loạn như thời Mạt Pháp mà Đức Ngài đã chứng kiến, phải đầy đủ công năng công đức và còn phải chờ khi gặp Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát chứng minh mới được tương thông Phật Lực chính thức trở thành Bồ Tát. Phật Vương như Ngài không những chỉnh trang đường tu lưu lại hậu thế cùng trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà còn sắp xếp trật tự, ổn định cho chúng sanh trên quả địa cầu nầy.

Chư vị Tổ mới đắc Chân Lý, xem xét kỹ có vận chuyển Tam Muội làm an lành trong Tứ Loài được không? Nếu không chớ có xưng Phật, xưng Bồ Tát nữa. Hãy thận trọng bảo trì quả vị Thánh Hiền để Chư Thiên, Nhân Thần, Địa Thần, Thượng Đẳng Chánh Thần, Tứ Bộ Thần hộ trì xây dựng Chánh Pháp./-