–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

42. Tứ Thánh

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 32614)
42. Tứ Thánh
“
Bậc Trí Tăng biết thích quý lướt qua các trở lực, đặng cầu quả Vô Thượng. Bậc Phàm Tăng tránh né các trở lực đặng cầu quả Thanh Tịnh Tâm, đó là một điểm lầm truyền kiếp.”
–Vô Sư Kinh

 
 Hàng Tứ Thánh gồm có:
 • Hộ Pháp,
Tầng Thánh Thứ Nhất.
 • Hộ Pháp Bồ Tát, Tầng Thánh Thứ Hai.
 • Bồ Tát thành tựu Bồ Tát, Tầng Thánh Thứ Ba.
 • Bồ Tát Ma Ha Tát nương bổn nguyện nhứt sanh bổn xứ thành Phật, Tầng Thánh Thứ Tư.

• Hộ Pháp, Tầng Thánh Thứ Nhất.

“Khởi điểm ban đầu. Tâm Chí Hộ Pháp, Tín Thành Hộ Pháp, Tự Nguyện Hộ Pháp. Dù cho Hộ Pháp bằng cách nào chăng vẫn đứng nơi thứ vị Chúng Sanh Hộ Pháp.” –T.V.

Bậc Tâm Chí Hộ Pháp, Tín Thành Hộ Pháp, trải qua nhiều kiếp thông đạt Phật Pháp đến lúc tự thấy thích thú và tín thành giúp cho chúng sanh tu theo Đạo Phật. Thường những vị này chưa ý thức lìa cá tánh cá nhân. Những bậc Hộ Pháp khi gặp hoàn cảnh không nản chí, gặp lúc gay cấn gian nan tâm không thối chuyển huân tập như vậy gọi là Tự Nguyện Hộ Pháp, bậc này quyết chí lại không có gì ngăn cản được việc hành đạo giúp đời tạo đạo đức gọi là Hộ Pháp Bất Khả Tư Nghì.

Nhiều kiếp Tự Nguyện Hộ Pháp như vậy đến một kiếp nào sung mãn công đức nơi Hộ Pháp, gặp đặng Phật ra đời hay Bồ Tát Ma Ha Tát chứng minh cho mới chính thức là Hộ Pháp. Nếu chưa có kiếp nào gặp Phật chứng minh thì còn ở hàng “Chúng Sanh Hộ Pháp”. Dù có giỏi đến đâu cũng vậy.

Thế mới biết nhập thể vũ trụ tức nhập thể Như Lai Phật ở bậc Hộ Pháp không phải dễ! đối với Phật Đạo là như vậy, còn đối với đời dù có giỏi cũng phải chờ mở kỳ thi được thi đậu có cấp bằng tú tài I, tú tài II, cử nhân... mới chính thức công nhận bắt đầu vào các ngành ở Đại Học.

Vậy nếu là Hộ Pháp, Bồ Tát phải có sự chứng minh của Phật mà vị Phật này phải được chứng minh từ Như Lai Trụ tức Đức Tịnh Vương Phật.

Kỳ Hạ Lai này Đức Di Lạc Tôn Phật chứng minh lớp Hộ Pháp vòng trong Hội Thượng Long Hoa không quá 30 vị trong tổng số 3000 Chân Tử đã được ghi ở phần trước.

• Hộ Pháp Bồ Tát, Tầng Thánh Thứ Hai.

“Hộ Pháp Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, hành thâm pháp giới tận độ giới sanh thực hành hạnh nguyện cúng dường Như Lai Phật, lần tiến tu hành trải qua nhiều kiếp mới tu đạt Bồ Tát tự nguyện Bát Nhã, Bồ Tát Bất Khả Tư Nghì liền mới bước sang cương vị Ma Ha Tát gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát.” –T.V.

Tuy cùng tu trong một đạo tràng có đầy đủ tín chúng, Hộ Pháp nhưng hàng Tôn Giả vẫn được nâng đỡ dạy tu theo hạnh Bồ Tát. Hàng này phải sở đắc xong một trong ba phẩm:

 – Vô Sanh Pháp Nhẫn.

 – Bình Đẳng Tánh Trí.

 – Thực Tướng Vô Tướng Tam Muội Pháp Môn.

Và phải Giác Ngộ đến Liễu Ngộ mới đủ công năng theo Hạnh Bồ Tát. Hàng Hộ Pháp Bồ Tát hằng ngày không rời tận độ chúng sanh tánh đặng thâm nhập tất cả pháp giới cốt cúng dường Như Lai Phật.

Nhiều kiếp cúng dường Như Lai Phật đầy đủ tận độ tất cả chúng sanh tánh mới tu đạt Bồ Tát, lại ý thức quyết chí tu theo Bát Nhã, phải tự nguyện tu Bất Khả Tư Nghì tỷ như Pháp Sư Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh, tỷ như đời Hạ Lai chịu sống nơi cay nghiệt, nơi không có đạo lý, đạo đức, vạn cảnh đều bế tắc như sống trong lửa ngục dần dần hóa giải tháo gỡ không còn mắc miếu được tỏ thông.

Nếu hàng Tôn Giả tránh né vạn pháp, chưa tu sạch chúng sanh tánh chưa tròn hạnh tiến lên Bồ Tát. Đến kiếp nào thực hiện Hữu Tướng Phi Tướng dung thông, sạch sẽ cũng phải chờ Bồ Tát Ma Ha Tát hoặc bậc Nhứt Sanh Bổ Xứ thành Phật chứng minh cho mới được vào hàng Bồ Tát.

• Bồ Tát thành tựu Bồ Tát, Tầng Thánh Thứ Ba.

“Từ Bồ Tát Ma Ha Tát gọi là Đại Bồ Tát trải qua Bất Thối Bồ Tát thành tựu công đức sung mãn vào hàng Đại Bồ Tát.” –T.V.

Trong thời Đức Di Lạc hành đạo, có vị Hộ Pháp Bồ Tát và vị Bồ Tát chưa sở đắc Cửu Phẩm Liên Hoa nên không được Ngài chứng minh vào hàng Bồ Tát thi hành Ma Ha Tát.

Trong Cửu Phẩm Liên Hoa Bồ Tát đúng nghĩa Chư Phật phải biết từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ chín là những phẩm gì. Tự giác sẽ biết rất nhẹ cảm chứ không y kinh giáo điều. Phẩm thứ chín là Vô Thượng Đẳng Chánh Giác. Nếu xưng Bồ Tát phải biết đúng đường đi theo vết chân Chư Bồ Tát quá khứ, đúng theo thứ tự từng bước một mới gọi là Thực Chứng Vô thượng Đẳng, Vô Thượng Sư. Nếu không tự giác được thứ tự chín phẩm thì đó là Vô Thượng Đẳng, Vô Thượng Sư học thuyết, giả thuyết chứ không có thực chứng.

Trong Pháp Tạng đã xảy ra một trường hợp tự xưng Vô Thượng Đẳng không được Ngài công nhận, không được chứng minh hàng Hộ Pháp. Cái ngộ của giả thuyết thật lầm lẫn truyền kiếp. Thường những bậc này dễ bị lầm phải hành thâm pháp giới bá thiên vạn lần mới thực chứng Vô Thượng Đẳng, Vô Thượng Sư. Lầm giả thuyết, học thuyết xưng Phật bị Phật Giới thời Hạ Lai này vô kể. Lại định tưởng cho có thần thông làm chúng sanh bị lầm, bậc tu bị chấp do không tỏ rõ ngọn ngành đường đi nước bước của Bồ Tát.

Như Ngài dạy: Đắc Vô Thượng Đẳng Chánh Giác do Đức Bổn Sư thọ ký từ Bồ Tát đến nay 2538 năm Phật Lịch Đức Di Lạc mới thành tựu Phật Quả. Lời nói mới đại diện Tam Thế mới hiện thực.

Khi được Chư Phật chứng minh Bồ Tát, bậc này mới hạnh nguyện Bồ Tát Ma Ha Tát được. Bồ Tát Ma Ha Tát còn gọi là Đại Bồ Tát bậc này qua được tất cả trở lực cực kỳ khó khăn, cực kỳ bi đát, không nản chí, không bỏ dở hạnh nguyện mới sung mãn công đức cúng dường Như Lai vào hàng Đại Bồ Tát.

• Bồ Tát Ma Ha Tát, Tầng Thánh Thứ Tư.

“Nhất Sanh Bổn Xứ thành Phật. Trong bốn thời của hàng Tứ Thánh, thật dài dặn, trải qua vô lượng kiếp, vô lượng công đức, vô lượng phẩm cúng dường Như Lai, cúng dường chư Phật mới thành Phật, chớ nào phải tu một kiếp mà trưởng thành đâu. Sự trở thành trong một kiếp, nó đã có sẵn gieo trồng, có sẵn đầy đủ ngày nay mới tu đạt Chánh Giác.” –T.V.

Đến đây chư vị hãy chiêm bái Đức Di Lạc kỳ Hạ Lai này Nhất Sanh Bổn Xứ thành Phật. Thế là 2500 đã đến. Long Hoa Tăng Chủ Di Lạc Tôn Phật đã hoàn mãn Diệu Quả Bồ Đề ở thời kỷ nguyên nguyên tử này tại nơi dầu sôi lửa bỏng, quả là một chứ không hai.

Sự tê liệt, không vận chuyển được vạn pháp trong lửa chớ vội xưng Phật dù có Đắc Vô Thượng cũng bị lầm do Ngã, Ngã Sở mà bị thọ chấp thật uổng phí sự tu hành. Thành vị A La Hán thời Mạt Kiếp cũng đã là khó, còn nói chi Bồ Tát, còn Phật lại quá ư kín nhiệm, quá ư tuyệt mỹ đâu có tầm thường suy nghĩ loạn mà vẫn xưng Phật thật tội lỗi./-